Volgende stap naar 24-uursvoorziening

Donderdag 25 november 2021

Samen met zorgpartners, politie, woningcorporaties ervaringsdeskundigen en de Peelgemeenten ontwikkelen we een 24-uursvoorziening voor mensen die langdurig problemen ervaren op verschillende leefgebieden.

Wethouder Harrie van Dijk: “We willen dat iedereen mee kan doen. Iedereen moet passende zorg en ondersteuning kunnen krijgen op het moment dat dit nodig is. Niet alleen heb je dan zelf baat bij een goede behandeling of begeleiding, ook de omgeving kan daar profijt van hebben doordat zorgen en overlast afnemen. Zorg én veiligheid staan centraal. Het doel is mensen die vanuit hun problematiek overlast veroorzaken en een risico vormen voor hun eigen veiligheid uit de overlastsituatie halen en behandeling/begeleiding en passende aandacht geven.”

De Helmondse gemeenteraad stemde op 8 juli 2021 in om een voorstel voor een 24-uursvoorziening uit te werken. Dat voorstel bestaat uit een conceptontwerp voor de voorziening (hierin staat hoe de 24-uursvoorziening er uit gaat zien: bijvoorbeeld wat voor zorg er nodig is en hoe er wordt samengewerkt) en een programma van eisen voor de locatie (hierin staat welke voorwaarden er zijn voor een mogelijke locatie, bijvoorbeeld qua oppervlakte en omgeving). Dat voorstel is nu klaar. Op 14 december behandelt de gemeenteraad dit voorstel. Als de raad met het voorstel instemt, werken de partijen dit verder uit. De volgende stap is dan een geschikte locatie zoeken.

24-uursvoorziening: Meer ondersteuning, minder overlast

Die 24-uursvoorziening is nodig omdat er nu geen passende opvang en behandeling is in Helmond en omgeving voor een aantal mensen. Denk hierbij aan mensen met geestelijke gezondheidsklachten, verslaving, financiële problemen, meerdere negatieve levensgebeurtenissen en/of een licht verstandelijke beperking. Deze problemen beïnvloeden elkaar en houden elkaar in stand of versterken elkaar zelfs. Dan spreken we van meervoudige complexe problematiek. Dit leidt regelmatig tot overlastgevend gedrag of onveilige situaties. Vaak kennen deze mensen een lange geschiedenis van hulpverlening, maar dit aanbod sluit niet of onvoldoende aan. Ze vallen als het ware tussen wal en schip. Deze voorziening biedt kortdurend én langer verblijf met begeleiding, aansluitend bij de behoefte en mogelijkheden van betrokkenen.

Iedereen kan ik een situatie terechtkomen waarin zorg nodig is, zoals de verhalen van Anneke en Daniëlle laten zien. Met de 24-uursvoorziening hoopt men deze mensen persoonsgericht op weg te helpen met hun leven en te voorkomen dat hun situatie escaleert.

Samen ontwikkelen

Wethouder Van Dijk: “Het wordt een innovatieve 24-uursvoorziening, echt fundamenteel anders dan wat er al is. Vandaar dat we de expertises vanuit verschillende invalshoeken samen hebben gebracht en hier samen aan werken. De opvang moet er aan bijdragen dat ook deze inwoners zoveel mogelijk kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Daarmee wordt ook hun persoonlijke omgeving en netwerk ontlast.”

De samenwerkingspartners ondertekenden een intentieverklaring voor het ontwikkelen van de 24-uursvoorziening. De ondertekenende partijen zijn GGZ oost-Brabant, Politie Peelland, SMO, Novadic-Kentron, Nei Skoen, Leger des Heils, Rooyse Wissel, Woningstichting Compaen, Woningcorporatie Goed Wonen Gemert, woningcorporatie Volksbelang, woningcorporatie Woonpartners, woningcorporatie woCom, en de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. De betrokken organisaties vinden een 24-uursvoorziening noodzakelijk. Zij zetten in de oriëntatiefase van de ontwikkeling hun expertise in om tot een goede 24-uursvoorziening te komen. In een latere fase van het project wordt duidelijk welke organisaties daadwerkelijk mee gaan doen.

Na raadsbesluit volgt voorbereiding op keuze voor mogelijke locatie

Op 14 december aanstaande stemt de gemeenteraad over het voorstel. Als het voorstel wordt aangenomen gaan de betrokken partijen verder. Dit betekent een verdere uitwerking van het plan en onderzoek naar mogelijke locatie(s) voor de 24-uursvoorziening.

Locatieonderzoek volgt in eerste helft 2022

Mogelijke locaties komen op basis van vooraf gestelde criteria in beeld en worden onderzocht op haalbaarheid. Hierin staat onder andere dat een passende locatie aan de rand van de stad, bij een industrieterrein of in de regio van de Peel zou moeten komen, afhankelijk van de hoogte van het gebouw is er circa 1400m2 nodig (op basis van 30 plaatsen met voorzieningen). Verder wordt er zowel naar nieuwbouw als naar bestaande locaties gekeken. Tegen de zomer is naar verwachting een onderzoek naar mogelijke locatie(s) afgerond. Vanzelfsprekend wordt dan ook de omgeving van die locatie(s) betrokken.

Uw Reactie
Uw Reactie