Overzicht subsidiegrondslagen vrijwilligersorganisaties VLN - versterken lokale netwerken 2022

De volgende grondslagen gelden voor vrijwilligersorganisaties.

Vrijwilligers, actieve inwoners en inwonersinitiatieven

Veel inwoners nemen deel aan onze stad als vrijwilliger of zijn anderszins actief. Het belang van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties staat buiten kijf. Verenigingen op sociaal-cultureel, recreatief en sportgebied en veel culturele en sociale activiteiten in de stad kunnen alleen draaien door middel van hun inzet. Ze dragen in hoge mate bij aan het welzijn van onze inwoners. Om deze activiteiten mogelijk te maken, ondersteunen we deze vrijwilligersorganisaties met subsidies en ondersteuning vanuit het welzijnswerk. Activiteiten zijn gericht op meedoen en participatie in de buurt, wijk of stad, zelfredzaamheid en talentontwikkeling.

We streven ernaar dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de samenleving. In wijkaccommodaties worden initiatieven aangeboden die daaraan bijdragen, zoals recreatieve activiteiten die de sociale samenhang in de wijk bevorderen of ondersteuning van inwoners met problemen.

Wij verwachten van de organisaties dat ze zich inzetten om voor iedereen toegankelijk te zijn. Ook gaan we uit van wederkerigheid en vragen deze initiatieven om slimme samenwerkingen in de stad aan te gaan en een tegenprestatie en bijdrage te leveren aan een leefbare buurt, wijk of stad of aan de zelfredzaamheid van inwoners. Zoals de judoclub en de KBO die elkaar vinden in een valtraining voor ouderen. Of een wijkvereniging die activiteiten of hulp organiseert voor eenzame wijkbewoners. Een dergelijke hechte structuur is nodig en zorgt voor veerkracht in de basisondersteuning. Om voor 2022 als vrijwilligersorganisatie in aanmerking te komen voor subsidie vult u online het aanvraagformulier in. Dit formulier is te vinden op helmond.nl. De genoemde bedragen bij de grondslagen betreft de subsidiebedragen 2022.

Maatschappelijk effect / doelstelling

Ouderenorganisaties bevorderen de eigen verantwoordelijkheid van en voor ouderen in Helmond. Daarnaast spreken we van sociale samenhang in buurten en wijken als bewoners verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en onderdeel kunnen zijn van sociale verbanden.

Algemene voorwaarden

Een aantal ouderenorganisaties heeft van oudsher een religieuze inslag. De gemeente Helmond vindt het belangrijk dat iedere oudere ongeacht sekse of geloofsovertuiging bij iedere ouderenorganisatie terecht moet kunnen.

Subsidiekader 

 • Subsidie wordt verstrekt voor leden uit Helmond
 • Basissubsidie voor eerste 50 ouderen is €576 (2022) en daarna vermeerderd met €140 per groep van 25 leden. Bijv.: vereniging met 60 leden wordt €576 plus €140 = €716
 • Subsidie wordt niet meer verstrekt aan ouderenorganisaties waarbij 2 jaar achter elkaar het ledenaantal minder dan 25 leden bedraagt.

Maatschappelijk effect /doelstelling

Jongeren leren op jonge leeftijd de volgende competenties: groeiende zelfstandigheid, samenwerken, doorzettingsvermogen, milieubewustzijn, zelfvertrouwen, technische vaardigheden.

Algemene voorwaarden

Alle kosten verbonden aan de accommodatie worden aangemerkt als vaste kosten, evenals die kosten die gemaakt moeten worden ter uitvoering van scoutingproducten. Deze vaste kosten worden 100% gesubsidieerd. Er wordt van de scoutinggroepen verwacht dat ze actief meedenken over medegebruik van het pand en het pand ter beschikking stellen aan derden. Dit wordt bij de beoordeling ook meegewogen. Dit wijkt af van de regels die de gemeente heeft opgesteld voor organisaties aan de financiering van huisvestingskosten.

Subsidiekader

 • Subsidie wordt verstrekt op basis van het aantal jeugdleden tot en met 21 jaar uit Helmond
 • Er worden 70 activiteiten per jaar georganiseerd, waaronder wekelijkse activiteiten en activiteiten in de weekeinden en/of jeugdkampen).
 • Op basis van bovenstaande punten bedraagt de subsidie €0,85 (2022) per lid, per activiteit, uitgaande van 70 activiteiten per jaar.

Maatschappelijk effect / doelstelling

 • Stijging van het aantal activiteiten en evenementen op maat voor jongeren.
 • Er is meer naschools aanbod in samenwerking met onderwijs, sport, cultuur en gezondheid.
 • Meer jongeren hebben een zinvolle vrijetijdsbesteding, als zijnde meedoen

Algemene voorwaarden

Momenteel zijn er wijkorganisaties waarin een koppeling met de jeugd- en jongerenorganisaties is gemaakt. Een verdere versterking van deze koppeling zou kunnen leiden tot een wederzijdse meerwaarde op het gebied van de financiën, gebruik van gebouwen, maar vooral ook voor de organisatie en het inzetten van vrijwilligers (sociale activering van de wijk). Van belang is dat organisaties zo efficiënt mogelijk omspringen met beschikbaar maatschappelijk vastgoed als schoolgebouwen, scoutinggebouwen en wijkaccommodaties

Subsidiekader

De activiteiten moeten aansluiten bij de beleidsuitgangspunten van de gemeente Helmond:

 • Voor oudere jongeren dienen de activiteiten gericht te zijn op het binden van de jongeren aan onze stad.
 • Voor de jongere leeftijdsgroep (0-13 jaar) dient een deel van de activiteiten gericht te zijn op het doorbreken van een aantal negatieve patronen. Onderwerpen als ‘omgaan met anderen’, ‘leggen van contacten/maken van vriendschappen’ vinden wij belangrijk.
 • Inzichtelijk moet zijn welke activiteiten voor welke leeftijdsgroep organiseert worden, om hoeveel jongeren het gaat, hoeveel jongeren bereikt worden en wat het doel van de activiteit is.
 • Ledensubsidie €47,14 (2022) per jeugdlid t/m 18 jaar uit Helmond.
 • Specifiek voor organisaties die kindervakantiewerk aanbieden is er een bijdrage van € 3 (2022) per deelnemer tot een max van 250 deelnemers.

Maatschappelijk effect / doelstelling

Er is meer aanbod voor kinderen in samenwerking met onderwijs, sport, cultuur en gezondheid.

Algemene voorwaarden

 • Investeringsbedragen in de subsidieaanvraag nemen we niet over. Voor de aanschaf van nieuwe toestellen kunnen separaat aanvragen worden ingediend.
 • De speeltuin moet ieder jaar tenminste geopend zijn van tweede paasdag tot oktober.
 • De speeltuin dient contributie en/of entree te heffen (met uitzondering van kinderboerderij “de Veldhoeve” in Helmond-Noord).
 • De speeltuin dient te voldoen aan de veiligheidseisen.

Subsidiekader

 • Vergoed worden onderhoudskosten van de speeltuin, uitgezonderd vernieuwing van de speelwerktuigen.
 • Jaarlijkse afschrijving op de boekwaarde van speelwerktuigen tot maximaal 20% van de aankoopwaarde (mits de speelwerktuigen door de speeltuin zelf zijn betaald).
 • Uitgaven voor toezicht in de speeltuin.

Maatschappelijk effect / doelstelling

Het bevorderen en ondersteunen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking.

Algemene voorwaarden

De georganiseerde activiteiten leveren een bijdrage aan het welzijn en de gelijkwaardigheid van mensen met een beperking. Om de doelmatigheid van de subsidie te bepalen, kijken we vooral naar de georganiseerde activiteiten, het bereik, de voorwaarden van de activiteiten en voorkomen van overlap met andere (professionele) organisaties. Tevens dienen de activiteiten een verrijking van het aanbod te zijn en niet een reactie op het niet goed functioneren van algemene voorzieningen.

Subsidiekader

 • Ledensubsidie € 20.60 (2022) per lid uit Helmond
 • Er wordt geen bijdrage verstrekt in huisvestings- of organisatiekosten. Uitzonderingen hierin zijn het GOH en de Invalidenbond.

Maatschappelijk effect / doelstelling

Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten. Bewoners nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en kunnen een onderdeel zijn van sociale verbanden.

Algemene voorwaarden

We vinden het belangrijk dat organisaties in de wijk elkaar kennen en ontmoeten. Het activiteitenaanbod van de buurtvereniging wordt jaarlijks gedeeld met de betreffende wijkraad om overlap van activiteiten te voorkomen.
In principe wordt slechts aan één buurtorganisatie in het voedingsgebied subsidie verleend. Dit om te voorkomen dat buurtorganisaties zich splitsen en twee buurtorganisaties actief zijn in hetzelfde voedingsgebied. Een uitzondering wordt gemaakt voor wijkorganisaties. Wijkorganisaties hebben leden over de hele wijk, zoals in Rijpelberg en Dierdonk. Daarnaast zijn in deze wijken ook enkele buurtorganisaties actief.

Subsidiekader

 • Subsidie van € 8,63 (2022) per huishouden/leefeenheid binnen het voedingsgebied dat lid is van de buurt-/wijkvereniging. De ledenlijst kan bij een steekproef opgevraagd worden.
 • Er wordt alleen subsidie verstrekt aan verenigingen met minimaal 25 leden die woonachtig zijn in de betreffende wijk of buurt in Helmond.
 • Maximaal 10% van het totaal aantal leden mag van buiten het voedingsgebied komen, maar niet buiten Helmond. Voor overige leden buiten het voedingsgebied wordt geen subsidie verstrekt.
 • De wijk- of buurtorganisatie moet minimaal 4 activiteiten per jaar organiseren.

Maatschappelijk effect / doelstelling

Wijkaccommodaties en het stadshobbycentrum ’t Baken spelen een belangrijke rol bij de ontmoeting en participatie van inwoners. Ze dragen bij aan het vergroten van de sociale netwerken en versterken van de eigen kracht, waardoor het welzijn van inwoners wordt vergroot en ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Vrijwilligers zijn nauw betrokken bij het bestuur, het beheren en activiteitenaanbod van deze basisvoorzieningen. Bewoners nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en kunnen een onderdeel zijn van sociale verbanden.

Algemene voorwaarden

De tekorten op de huur, activiteiten, organisatie en exploitatie dekken we met subsidie. We vragen wijkaccommodaties te investeren in een aantrekkelijk en breed activiteitenaanbod, dat aansluit bij de behoeften in de wijk waardoor het bereik van wijkbewoners toeneemt en de exploitatie verbeterd. Wijkbewoners en organisaties uit de wijk die activiteiten organiseren voor andere wijkbewoners kunnen gratis van ruimten in de accommodaties gebruik maken.

Subsidiekader

 • Bijdrage tot max 100% op:
  • Huurlasten
  • Huisvestingskosten
  • Organisatiekosten
  • Activiteitenkosten

Maatschappelijk effect / doelstelling

Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten. Bewoners nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en kunnen een onderdeel zijn van sociale verbanden. Naast de in het subsidieprogramma reeds opgesomde vrijwilligersactiviteiten, is er in onze stad een aantal initiatieven en verenigingen/instellingen actief op het terrein van vrijwilligerswerk. Deze zijn niet in voorgaande categorieën in te delen.

Algemene voorwaarden

In principe wordt er geïndexeerd tenzij het aan te vragen bedrag lager is t.o.v. het voorgaande subsidiejaar. Activiteiten sluiten aan bij overig aanbod in de wijk.

Subsidiekader

 • EHBO-verenigingen: €3,39 (2022) per Helmonds lid
 • De Zonnebloem: €2.194 (2022) voor jaarlijkse boottocht, €2.178 (2022) voor in totaal 10 afdelingen
 • Stichting Samen en Alleen: €598 (2022)
 • Stichting Brandevoort in Actie (BIA): Activiteitensubsidie.
 • Stichting Mierlo-Hout in Actie (MIA): Activiteitensubsidie.
 • Stichting Samenlevingsopbouw Mierlo-Hout (SSO MH) Activiteitensubsidie.
 • Kansrijk Mierlo-Hout (wijkraad Mierlo-Hout): Activiteitensubsidie.
 • Stichting Duofietsen: Waarderingssubsidie €3.142 (2022)

Maatschappelijk effect / doelstelling

Het stimuleren van de bij een sportvereniging aangesloten jeugdleden om te blijven sporten binnen verenigingsbestand.

Algemene voorwaarden

Subsidie per lid is bedoeld om activiteiten te kunnen organiseren die direct verband houden met de betreffende tak van sport zoals toernooien, trainingen en aanschaf materiaal. Uitzonderingen op basis van het percentage Helmondse leden zijn RTC Buitenlust, Windsurfing Berkendonk en Jeugdzeilvereniging Berkendonk vanwege de regionale functie.

Subsidiekader

 • Subsidie per jeugdlid in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar
 • Subsidie per jeugdlid:
  • Binnensport € 23.78 (2022)
  • Buitensport € 20.73 (2022)
 • Een vereniging dient tenminste 75% in Helmond woonachtige (jeugd)leden te hebben. Indien een organisatie niet aan dit percentage voldoet wordt de volgende constructie gehanteerd:
  • < 50% - geen subsidie
  • 50% - 75% - subsidie op basis van in Helmond woonachtige jeugdleden

Maatschappelijk effect / doelstelling

Bevorderen dat Helmondse sportverenigingen extra inspanningen verrichten om ruimte te bieden voor gehandicapte sporters dan wel een vorm van aangepast sporten aanbieden. Een gehandicapte sporter wordt in het kader van deze subsidie gedefinieerd als een persoon met een motorische, zintuiglijke of verstandelijke handicap of met een chronische aandoening, die aantoonbare beperkingen oplevert bij sport- en bewegingsactiviteiten en deelneemt aan een speciale competitievorm en/of trainingsgroep bij reguliere Helmondse sportverenigingen.

Subsidiekader

Bedrag per lid, € 41.78 (2022)

 • Het bedrag is opgebouwd uit:
  • een deel van de kosten voor aangepast vervoer van en naar de sportaccommodatie in verband met trainingen en / of wedstrijden;
  • een deel van de kosten voor de aanschaf en instandhouding van aangepaste sportmaterialen en sporttoestellen;
  • een deel van de kosten in activiteitenbegeleiding door in sport voor verstandelijk of lichamelijk beperkten gespecialiseerd sporttechnisch kader.
 • Er wordt naast subsidie voor verstandelijk en/of lichamelijk beperkte sporters geen jeugdledensubsidie verstrekt voor dezelfde leden.

Uw Reactie
Uw Reactie