Onderhoud aan boomlanen Warande

Vrijdag 4 november 2022

Dit najaar voeren we onderhoud uit aan de oude eikenlanen in de Warande, om de eiken zo lang mogelijk gezond te laten blijven en zo de cultuurhistorie van het gebied te behouden. De laanbomen in de Warande staan in het bos en hebben daardoor veel concurrentie van aangrenzende bomen. Om de oude eiken meer licht en ruimte te geven worden andere bomen in het bos gekapt. Hiermee behouden we ca. 700 oude cultuurhistorische laanbomen en deze krijgen zo alle kans om hun plek in de lanen nog vele jaren te behouden. De kapwerkzaamheden starten in november.

Wat gaat er precies gebeuren? 

Om het kappen van de bomen zo zorgvuldig mogelijk aan te pakken heeft een deskundige de lanen in de Warande bekeken. Er is aangegeven welke laanbomen meer ruimte moeten krijgen en welke bomen daarvoor weg moeten. Er zijn alleen bomen aangewezen die de aangrenzende laanbomen echt hinderen. In totaal gaan er ongeveer 70 bomen weg. Zowel oudere bomen als jonge, dunnere bomen. Dertien daarvan zijn al niet meer in leven. Deze moeten sowieso weg met het oog op de veiligheid. 

Waarom is dit belangrijk? 

Met het beheer van de bossen en lanen in de Warande werkt de gemeente aan het behouden en, waar mogelijk, verhogen van de natuurwaarden en het koesteren van de cultuurhistorische elementen in het gebied. Zoals de oude cultuurhistorische lanen in de Warande. Een groot deel van de lanen bestaat namelijk oude inlandse eiken. De oudste exemplaren dateren uit de 19de eeuw. Zeker in deze fase van hun leven hebben de eiken voldoende licht nodig om sterk en gezond te blijven. Alleen dan kunnen ze hun kroon in stand houden en is er voldoende ruimte om te groeien. Bij te weinig licht, bijvoorbeeld door concurrentie met andere bomen, kan een boom verzwakken en uiteindelijk dood gaan. Zeker bij oude eikenbomen is dat een risico. De onderhoudswerkzaamheden zijn besproken met het Natuurplatform Helmond.

Wanneer gebeurt er wat?

De voorbereidende werkzaamheden voor het onderhoud van de lanen zijn gestart. Hier is in het gebied nog niet veel van te merken. Het gaat om het in kaart brengen van de te kappen bomen en een inventarisatie van de aanwezige beschermde dieren in het gebied. De kapwerkzaamheden staan gepland voor het najaar, waarschijnlijk rond november.

Veiligheid voorop

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn machines nodig die ook over de paden rijden. Vandaar dat er informatieposters hangen om bezoekers te laten weten dat de aannemer aan het werk is. Het is belangrijk om voldoende afstand te houden tot de machines en niet in de draaicirkel of in de baan van de machines te staan of te lopen. Tijdens de werkzaamheden zullen enkele paden afgesloten zijn. De gemeente vraagt bezoekers de afzettingen te respecteren en niet over afgesloten paden te lopen. Sommige paden zijn na de werkzaamheden tijdelijk misschien minder goed begaanbaar, maar waar mogelijk zal de aannemer de beschadigde paden herstellen. Het is mogelijk dat bezoekers in het najaar enige overlast zullen ervaren wanneer ze de Warande bezoeken.

Uw Reactie
Uw Reactie