Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

In Nederland moeten kinderen van 5 tot 18 jaar onderwijs volgen. Ze moeten dan elke schooldag naar school. Dit is geregeld in de Leerplichtwet. De leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Hierna geldt tot zijn of haar achttiende verjaardag de kwalificatieplicht.

Leerplicht

De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt. Wordt uw kind bijvoorbeeld op 10 oktober 5 jaar? Dan geldt de leerplicht vanaf de eerste schooldag in november. De leerplicht geldt tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt.

Kwalificatieplicht

Na het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt, gaat de leerplicht over in de kwalificatieplicht. Een jongere is tot zijn of haar achttiende verjaardag ‘kwalificatieplichtig’. Dit betekent dat de jongere een diploma moet halen waarmee hij of zij aan het werk kan. Dit heet een zogenaamde startkwalificatie. Dit is een havodiploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Met het behalen van zo’n diploma vervalt de kwalificatieplicht. Meer hierover leest u op de website van de Rijksoverheid.

Voortijdig schoolverlaten

Als een jongere zonder startkwalificatie van school gaat, heet dit voortijdig schoolverlaten. De gemeente probeert ervoor te zorgen dat voortijdige schoolverlaters alsnog een startkwalificatie halen. Dit is geregeld in de Wet Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Binnen de gemeente Helmond is team Jeugd RMC de brug tussen zorg en onderwijs of arbeidsmarkt en onderwijs. Dit team werkt intensief samen met het onderwijsveld en Senzer om jongeren alsnog de kans te geven een startkwalificatie te halen. Heb je spijt dat je school voortijdig hebt verlaten en ben je nog geen 23 jaar? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Verlof buiten schoolvakanties

De schoolleiding mag soms verlof buiten de schoolvakanties toekennen. Redenen voor verlof zijn bijvoorbeeld een verhuizing, huwelijk of religieuze feestdag. Verlof is soms ook mogelijk als de ouders vanwege hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen. Wat wel en niet geoorloofd is wanneer het gaat om vakantieverlof kunt u nalezen in de folder: Vakantieverlof - geoorloofd of ongeoorloofd?

Wie houdt toezicht?

Scholen moeten schoolverzuim melden en in-/uitschrijvingen van leerlingen melden aan DUO. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op het naleven van de Leerplichtwet. Als een kind vaak niet op school is, kan er meer aan de hand zijn. In de meeste gevallen neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar. Dit kan een leerling of ouders ook zelf doen. Krijgt de leerplichtambtenaar hiervan een melding, dan neemt hij of zij contact op met de leerling, de ouders en de school. De leerplichtambtenaar zoekt dan samen met de ouders en school naar een oplossing. Meer weten over de werkzaamheden van de leerplichtambtenaar? Bekijk dan onderstaande ambtsinstructie. Benieuwd naar wat de leerplichtconsulenten hebben gedaan om schoolverzuim tegen te gaan? Lees dan de jaarverantwoording van 2015 eens door.

Contact

Voor informatie over leerplicht of RMC kunt u contact opnemen met team Jeugd via 14 0492 of via e-mail: jeugd@helmond.nl.

Meer informatie