Kadernota sociaal domein 2019-2022

Op dinsdag 19 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de Kadernota sociaal domein 2019-2022: ‘Samen maken we het verschil, zodat iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen’ vrijgegeven voor advies en inzage. De nota gaat o.a. over ondersteuning op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

De kadernota beschrijft op hoofdlijnen de koers voor het brede sociale domein voor de komende jaren. De kadernota bouwt voort op belangrijke uitgangspunten en scherpt de koers op onderdelen aan. In de kadernota staan diverse ontwikkelopgaven beschreven die de gemeente met (keten)partners en zorgaanbieders gaat oppakken.

Inzage

Vanaf woensdag 20 februari 2019 kunt u de nota digitaal inzien via de onderstaande link. Ook kunt u vanaf 20 februari 2019 de papieren versie van de kadernota inzien bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. De nota in de Stadswinkel kunt u alleen op afspraak inzien. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of door te bellen met 14 0492. De inzagetermijn loopt tot woensdag 3 april 2019.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder die woonachtig is in de gemeente Helmond zienswijzen over de kadernota naar voren brengen. Dat kan naar keuze schriftelijk of mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond of per e-mail via l.keulen@helmond.nl. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met mevrouw L. Keulen via 0492 58 7485. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt.