Maatregelen A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken

In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Zuid (BO-MIRT) tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en de minister van Infrastructuur en Waterstaat werd eind november 2018 overeenstemming bereikt over de te nemen maatregelen voor de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken. Inmiddels is het Voorkeursalternatief uitgewerkt in een Ontwerp Structuurvisie.

Inspraakprocedure van start

De Ontwerp Structuurvisie wordt 22 februari 2019 gepubliceerd samen met het bijbehorende milieueffectrapport. Gedurende zes weken wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.

In de inspraakperiode van 22 februari tot en met 4 april 2019 kan iedereen de Ontwerp Structuurvisie en het milieueffectrapport online inzien via de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Participatie Platform. Ook zijn de documenten in te kijken op een van de locaties waar de Ontwerp Structuurvisie komt te liggen:

  • Gemeente Geldrop-Mierlo, Hofstraat 4, Geldrop
  • Gemeentehuis Venlo, Hanzeplaats 1, Venlo
  • Gemeente Asten, Koningsplein 3, Asten
  • Gemeente Someren, Wilhelminaplein 1, Someren
  • Gemeente Heeze-Leende, Jan Deckersstraat 2, Heeze
  • Rijkswaterstaat Den Bosch, Zuidwal 58, Den Bosch

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze indienen door middel van een online-reactie of een schriftelijke zienswijze. Ook is het mogelijk om mondeling een zienswijze in te dienen tijdens een van beide inspraakavonden.

De ingekomen zienswijzen worden beantwoord in de Nota van Antwoord en verwerkt in de Structuurvisie.

Inspraakavonden

Tijdens de inspraakperiode worden er twee inspraakavonden georganiseerd, te weten op dinsdag 12 maart van 19.00-21.00 uur in Geldrop in het NH Hotel en op donderdag 14 maart van 19.00-21.00 uur in de Turfhoeve in Sevenum. De beide avonden zijn inloopbijeenkomsten waar informatie kan worden verkregen over de MIRT-Verkenning, en waar de Ontwerp Structuurvisie en het milieueffectrapport kunnen worden ingezien. Er wordt geen presentatie gegeven. Wel is het mogelijk om ter plekke een zienswijze in te dienen.

Welke maatregelen zitten in de voorkeursbeslissing?

De A67 wordt verbreed op het gedeelte tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. In de richting van Geldrop vanuit Eindhoven wordt een derde rijstrook toegevoegd. In de richting van Eindhoven wordt de capaciteit uitgebreid door middel van een weefvak. Het weefvak zorgt ervoor dat verkeer vanaf de oprit Geldrop dat bij Leenderheide de A67 weer verlaat, niet hoeft in te voegen tussen het overige verkeer. 

Op korte termijn wordt er geïnvesteerd in een pakket aan Smart Mobility-maatregelen en kleine aanpassingen van de infrastructuur. Smart Mobility-maatregelen zijn slimme maatregelen die erop gericht zijn om de hoeveelheid verkeer te verminderen, de doorstroming te verbeteren en het aantal incidenten te verminderen. Besloten is dat er wordt ingezet op het verminderen van de hoeveelheid personenverkeer tussen Geldrop en Leenderheide in de spits, bijvoorbeeld door het fietsgebruik te stimuleren en door met werkgevers afspraken te maken. Verder zal het meten van de bandenspanning van vrachtwagens worden gerealiseerd, om het aantal pechgevallen door lekke banden te verminderen. Ook is gekozen voor een slim systeem om het verkeer makkelijker en veiliger in te laten voegen.

De minister heeft ook besloten om kleine infrastructurele maatregelen te nemen, hierbij gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van pechhavens en het aanpassen van de bebording zodat deze beter zichtbaar is nabij afritten. Verschillende aansluitingen moeten daarnaast ook nog aangepast ten oosten van Geldrop.

Het effect van deze aanpak zal gemonitord worden zodat op termijn bekeken kan worden of en wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn.

Planuitwerkingsfase

Met de Structuurvisie wordt de Verkenning afgerond. De volgende fase van de MIRT-procedure gaat vervolgens van start: de zogenaamde Planuitwerkingsfase. De Planuitwerkingsfase is gericht op de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief en een goede inpassing van de maatregelen in de omgeving. De maatregelen voor de korte termijn kunnen snel gestart worden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Platform Participatie - Minsterie van Infrastructuur en Waterstaat.