Maatregelen A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken

In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Zuid (BO-MIRT) tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en de minister van Infrastructuur en Waterstaat werd eind november 2018 overeenstemming bereikt over de te nemen maatregelen voor de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken. Het voorkeursalternatief is uitgewerkt in een Ontwerp Structuurvisie en de bijbehorende stukken lagen van 22 februari tot en met 4 april ter inzage. Gemeente Helmond heeft gezamenlijk met Asten, Deurne en Someren en Stichting Bedrijventerreinen Helmond een zienswijze ingediend.

De inhoudelijke documenten zijn nog steeds in te zien op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ingekomen zienswijzen worden beantwoord in de Nota van Antwoord en verwerkt tot een ‘definitieve’ Structuurvisie (fase 3). Zodra bekend is wanneer deze stukken gereed zijn en worden gepubliceerd door het ministerie, zal dat op deze website worden gemeld. 

Welke maatregelen zitten in de voorkeursbeslissing?

De A67 wordt verbreed op het gedeelte tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. In de richting van Geldrop vanuit Eindhoven wordt een derde rijstrook toegevoegd. In de richting van Eindhoven wordt de capaciteit uitgebreid door middel van een weefvak. Het weefvak zorgt ervoor dat verkeer vanaf de oprit Geldrop dat bij Leenderheide de A67 weer verlaat, niet hoeft in te voegen tussen het overige verkeer.

Op korte termijn wordt er geïnvesteerd in een pakket aan Smart Mobility-maatregelen en kleine aanpassingen van de infrastructuur. Smart Mobility-maatregelen zijn slimme maatregelen die erop gericht zijn om de hoeveelheid verkeer te verminderen, de doorstroming te verbeteren en het aantal incidenten te verminderen. Besloten is dat er wordt ingezet op het verminderen van de hoeveelheid personenverkeer tussen Geldrop en Leenderheide in de spits, bijvoorbeeld door het fietsgebruik te stimuleren en door met werkgevers afspraken te maken. Verder zal het meten van de bandenspanning van vrachtwagens worden gerealiseerd, om het aantal pechgevallen door lekke banden te verminderen. Ook is gekozen voor een slim systeem om het verkeer makkelijker en veiliger in te laten voegen.
De minister heeft ook besloten om kleine infrastructurele maatregelen te nemen, hierbij gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van pechhavens en het aanpassen van de bebording zodat deze beter zichtbaar is nabij afritten. Verschillende aansluitingen moeten daarnaast ook nog aangepast ten oosten van Geldrop. Het effect van deze aanpak zal gemonitord worden zodat op termijn bekeken kan worden of en wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn.

Planuitwerkingsfase

Met de Structuurvisie wordt de Verkenning afgerond. De volgende fase van de MIRT-procedure gaat vervolgens van start: de zogenaamde Planuitwerkingsfase. De Planuitwerkingsfase is gericht op de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief en een goede inpassing van de maatregelen in de omgeving. De maatregelen voor de korte termijn kunnen snel gestart worden.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie