Start onderzoeken maatregelen A67

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt samen met de gemeenten maatregelen om de doorstroming en verkeersonveiligheid op de A67 te verbeteren.

Eind september 2017 heeft het Ministerie in het kader van de MIRT-verkenning drie clusters van kansrijke maatregelen vastgesteld. Met dit besluit is de eerste fase (analytische fase) van de Verkenning afgerond. In de tweede fase (beoordelings- en besluitvormingsfase) worden de maatregelen verder uitgewerkt en tegen elkaar afwogen. Aan het einde van 2018 besluit het ministerie met een voorkeur voor één maatregelpakket.

Stappenplan beoordeling en besluit
In de beoordelings- en besluitvormingsfase worden vier stappen doorlopen om te komen tot één voorkeurspakket aan maatregelen.
1. Opstellen Notitie en Reikwijdte en Detailniveau
2. Ontwerpfase
3. Effectenonderzoek
4. Bestuurlijke keuze

Stap 1 NRD (tot eind december 2017)
Het Ministerie heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze notitie beschrijft de kansrijke maatregelen voor de A67 en bevat het beoordelingskader dat wordt gebruikt om de effecten van deze maatregelen in beeld te brengen. Vrijdag 15 december is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de MIRT-Verkenning A67 vastgesteld in de programmaraad van het programma SmartwayZ.NL.

Stap 2 ontwerpfase (januari tot april 2018)
De kansrijke maatregelen zullen verder worden uitgewerkt en ontworpen. Tijdens deze ontwerpfase organiseert Rijkswaterstaat verschillende werksessies om mee te denken en te werken aan het ontwerp.

Stap 3 effectenonderzoek (april tot augustus 2018)
Het ministerie onderzoekt de effecten van de uitgewerkte kansrijke maatregelen op onder andere natuur, geluid, water en cultuurhistorie. Het ministerie licht de resultaten van dit onderzoek toe tijdens informatiebijeenkomsten. Deze informatiebijeenkomsten zijn op:

  • dinsdag 28 augustus in NH Hotel Geldrop, Bogardeind 231 in Geldrop
  • donderdag 30 augustus in Hotel Nobis, Nobisweg 1 in Asten

Iedereen kan binnenlopen tussen 17.00 uur en 20.30 uur. 

Stap 4 bestuurlijke keuze (september en december 2018)
Het ministerie maakt een bestuurlijke keuze gemaakt voor het voorkeurspakket aan maatregelen. Daarna volgt de (ontwerp)structuurvisie en planMER. Aan het einde van deze vierde stap vindt een formele inspraakprocedure plaats.

Meer informatie

Tijdens deze vier stappen zijn er verschillende momenten waarop inwoners, weggebruikers, ondernemers en andere betrokkenen hun stem kunnen laten horen. Bijvoorbeeld door langs te komen tijdens een inloopbijeenkomst, de nieuwsbrief of via de inspraakprocedures.
Kijk regelmatig voor meer informatie over de maatregelen, de planning en de inspraakmomenten op www.mirtA67.nl.
U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief via omgeving@a67participatie.nl