Subsidie uit het Sociaal Innovatief Fonds (SIF)

Personen of organisaties die initiatieven/activiteiten met een sociaal innovatief karakter willen ondernemen, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen bij de gemeente. De subsidie is bedoeld voor de uitvoering van initiatieven die bijdragen aan de doelen van het strategische programma sociale stad, namelijk rondkomen, meedoen en vooruitkomen.

Voorwaarden

Het initiatief moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie:

 • het initiatief draagt bij aan de doelen van het strategische programma sociale stad (meedoen, rondkomen en vooruitkomen);
 • het initiatief is innovatief en maatschappelijk relevant;
 • het initiatief draagt bij aan zelfredzaamheid en participatie van inwoners;
 • het initiatief draagt bij aan verbinding met en binnen het sociaal domein; sociale innovatie is breed en raakt diverse beleidsterreinen, zoals slimme zorg, jeugd, cultuur, duurzaamheid, technologie, wonen of openbare ruimte;
 • het initiatief heeft geen primair commercieel belang;
 • het initiatief voorziet in een aantoonbare behoefte;
 • het initiatief dient ten goede te komen aan de ingezetenen van de gemeente;
 • het initiatief heeft een duurzaam karakter en leidt tot versteviging van het lokale netwerk waardoor inwoners vaker oplossingen vinden voor hun ondersteuningsbehoefte in hun omgeving (eigen kracht, sociale netwerken, preventieve en collectieve voorzieningen), zonder (of minder) een beroep te doen op professionele en individuele voorzieningen.

Aanpak

Controleer eerst of u voldoet aan de voorwaarden voordat u SIF-subsidie aanvraagt. Voor de aanvraag dient u een plan van aanpak in met de volgende informatie:

 • Gegevens van de aanvrager
  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • Burgerservicenummer (bij aanvraag vanuit natuurlijk persoon) of Kamer van Koophandel nummer (bij aanvraag vanuit rechtspersoon)
  • E-mailadres en telefoonnummer
 • Projectnaam
 • Beschrijving van uw initiatief in maximaal 4000 tekens
 • Planning en beschrijving van eventuele samenwerkingspartners
 • Motivatie van maximaal 4000 tekens, waarin u benoemt in welke behoefte u voorziet, wat het maatschappelijk resultaat is en hoe dit bijdraagt aan een socialer Helmond
 • Beknopte begroting en beschrijving van eventuele cofinanciering
 • De hoogte van de subsidie die u aan de gemeente vraagt

U kunt dit plan van aanpak mailen naar sif-subsidie@helmond.nl

Na afloop activiteit

U moet binnen 10 weken na afloop van de activiteit een aanvraag indienen voor subsidievaststelling, tenzij dit anders vermeld staat in de subsidieverleningsbeschikking. Dit formulier ontvangt u per e-mail wanneer de geplande projectperiode afloopt. Hierin vragen wij u onder andere:

 • Of het project is afgerond en hoe u de subsidie heeft besteed
 • Of u het beoogde resultaat heeft behaald en hoe u voorziet in de borging van uw initiatief
 • Hoeveel inwoners u heeft bereikt met uw initiatief
 • Verschillende stukken:
  • Een verkort activiteitenverslag
  • Een financieel verslag waarin u het ontvangen subsidiebedrag verantwoordt
  • Facturen dan wel bewijsstukken
  • Overzicht van overige ontvangen inkomsten
  • Bij een subsidiebedrag hoger dan €75.000: een goedgekeurde accountantsverklaring

Termijn

De projectmanager/backoffice van het Sociaal Innovatief Fonds neemt spoedig na het ontvangen van de subsidieaanvraag contact met u op. Vervolgens wordt beoordeeld of uw aanvraag voldoet aan het beoordelingskader. Hierover vindt besluitvorming plaats door de daarvoor gemandateerde organen, afhankelijk van de hoogte van de aangevraagde subsidie.

Meer informatie