Subsidie Makersregeling Helmond 2018 - 2019

De Makersregeling Helmond 2018 – 2019 ondersteunt professionele culturele makers of collectieven van makers in Helmond bij de ontwikkeling van hun beroepspraktijk. Een maker is een individuele kunstenaar (in de ruime zin van het woord) die zich primair bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening en / of presentatie van kunst en cultuur.

Voorwaarden

De subsidie is:

 • Gericht op makers binnen het culturele domein
 • Bestemd voor projecten van een beperkte financiële omvang en een maximale duur van 2 jaar
 • Staat open voor alle cultuurdisciplines, interdisciplinaire projecten en crossovers.

Een individuele maker of collectief van makers kan maximaal één keer per jaar subsidie ontvangen voor activiteiten in een project. Als leden van een collectief ook individueel subsidie aanvragen, dan is dat voor andere activiteiten dan die van het collectief.

In aanmerking komen:

 • Professionele makers gevestigd in Helmond
 • Professionele makers die gezamenlijk collectief vormen, gevestigd in Helmond
 • Professionele makers die vanuit een artistieke invalshoek een project realiseren in Helmond in samenwerking met een culturele instelling, initiatief,  vereniging  en /of amateurs. In dit geval kan bij uitzondering ook subsidie worden verleend aan makers van buiten Helmond.

Beoordelingscriteria:

 • Het project draagt bij aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk van Helmondse makers
 • Artistieke kwaliteit
 • De waarborg van de zakelijke kwaliteit van het project
 • Het project draagt bij aan de diversiteit van kunst en cultuur in Helmond
 • Het project heeft effect of weerslag in Helmond.

Aanpak

Wilt u een subsidie aanvragen? Stuur dan:

 • Een subsidieaanvraag aan het college van burgemeester en wethouders met maximaal 2 A4 met motivatie voor het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, daarbij rekening houdend met de hierboven vermelde beoordelingscriteria
 • het beoogde effect van het project voor Helmond en een omschrijving van de activiteiten
 • een sluitende begroting met dekkingsplan, waarbij minimaal 10 % van de dekking komt uit andere bronnen dan de aangevraagde subsidie
 • uw ondertekende aanvraag is voorzien van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer of BSN-nummer en IBAN nummer met tenaamstelling rekening. Indien de aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting), stuurt u dan statuten en gegevens van de Kamer van Koophandel mee.
 • Curriculum Vitae (CV) van de maker(s)

U kunt uw subsidieaanvraag mailen aan gemeente@helmond.nl. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden behandeld op volgorde van binnenkomst. U kunt uw aanvraag ook per post sturen naar:

Gemeente Helmond
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, team Cultuur
Postbus 950
5700 AA  Helmond

Let op de grootte van uw te zenden bestand. Lever bij voorkeur uw stukken in Pdf-formaat aan en stuur waar mogelijk een link door. 

Hier vindt u een voorbeeld opzet voor een projectplan. Deze kunt u als handleiding gebruiken voor het schrijven van uw subsidieaanvraag. 

Termijn

Aanvragen worden getoetst aan bovenstaande beoordelingscriteria door een onafhankelijke  externe adviescommissie die daarover advies uitbrengt . Namens het college van burgemeester en wethouders besluit de teammanager afdeling Ondernemen en Ontwikkelen  over de aanvraag.

Het advies van de commissie  is opgenomen in de officiële vaststellingsbrief over het al dan niet honoreren van de aanvraag.  Het streven is om aanvragen binnen 8 weken, maximaal 12 weken na indiening te behandelen. 

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget is in 2018 € 15.000,-, waarvan de provincie Noord-Brabant € 5.000,- bijdraagt. In 2019 is € 75.000 beschikbaar, waarvan de provincie € 25.000,- bijdraagt. De gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal € 10.000,- voor activiteiten in het project.

Meer informatie

Meer informatie over de Makersregeling op Overheid.nl

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Nicole Vereijken of Victor Willems van Team Cultuur via 14 0492.