• Ondernemer
  • Subsidie voor vrijwilligersorganisaties versterken lokale netwerken

Subsidie voor vrijwilligersorganisaties versterken lokale netwerken (VLN)

Instellingen en organisaties die zich inzetten voor anderen en de samenleving kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. Het subsidieprogramma ‘Versterken Lokale Netwerken’ ondersteunt maatschappelijke projecten en activiteiten. Zo kunt u bijvoorbeeld subsidie krijgen als u voorzieningen biedt waarmee mensen langer zelfstandig kunnen functioneren. Of als u mensen helpt om beter mee te doen in de samenleving.

De deadline voor de subsidieaanvraag voor vrijwilligersorganisaties voor het subsidiejaar 2023 is 1 augustus 2022.

Voorwaarden

  • Uw aanvraag voldoet aan de subsidiegrondslag 2023 vrijwilligersorganisaties VLN voor uw organisatie.

Wanneer er door verschillende aanvragen in totaal meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, kijkt de gemeente ook naar de volgende zaken:

  • De aanvraag voldoet aan de resultaatopdracht die het college aan de aanvrager heeft meegegeven.
  • Uw aanvraag sluit aan bij de lokale prioriteiten uit de programmabegroting, het meerjarenontwikkelingsprogramma en het collegeprogramma.
  • Het plan van aanpak, de visie en het bedrijfsprofiel sluiten aan bij de subsidiedoelstellingen, er is samenwerking met andere organisaties of een lokale binding met Helmond.

De overige voorwaarden vindt u in de uitnodiging voor een subsidieaanvraag.

Aanpak

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. De gemeente bepaalt aan de hand van het sociaal-cultureel beleid of u een toelage krijgt en in welke vorm. U kunt alleen subsidie aanvragen voor het volgende kalenderjaar.

Vrijwilligersorganisaties kunnen het digitale aanvraagformulier invullen via onderstaande knop 'online regelen'. In het aanvraagformulier leest u welke bijlagen u mee moet sturen. 

Online regelen

Termijn

U ontvangt voor het eind van het jaar schriftelijk bericht. In de beschikking staat of het college u subsidie toekent of niet.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uw Reactie
Uw Reactie