• Home
 • Omgevingsvergunning (WABO)

Omgevingsvergunning (WABO)

Als u gaat verbouwen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning geeft toestemming voor werkzaamheden op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen? Doe dan de vergunningcheck bij omgevingsloket online. Er is een check voor particulieren en voor bedrijven.

Voorbeelden activiteiten binnen Omgevingsvergunning

 • Beschermde boom kappen
 • Inrit of uitweg aanleggen
 • Bouwwerk bouwen
 • Bouwwerk slopen
 • Inrichting (milieu) oprichten of veranderen
 • Gemeentelijk of rijksmonument veranderen
 • Reclame plaatsen

Voorwaarden

Twijfelt u aan de haalbaarheid van uw plan? Als u het schetsplan door de Welstandscommissie laat beoordelen, kunt u de haalbaarheid nagaan. Kijk voor meer informatie bij 'Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen' onder 'gerelateerde producten'.

Aanpak

Vraag een omgevingsvergunning aan

U vraagt eerst de omgevingsvergunning aan bij omgevingsloket. Op die website vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en krijgt u hulp bij het aanvragen. In uw online dossier ziet u wat de status van uw aanvraag is.

U kunt uw aanvraag ook schriftelijk indienen. Stel bij het omgevingsloket online een papieren aanvraagformulier samen, print het uit en stuur het ingevulde formulier (inclusief bijlagen) in tweevoud naar de gemeente. Stuur dit naar onderstaand postadres. 

Boom kappen

U kunt op de Bomenkaart opzoeken welke bomen beschermd zijn. Staat de boom op de bomenkaart? Dan mag u deze niet kappen zonder vergunning. In de gebieden met bijzondere boomwaarde (arcering) geldt dit verbod voor alle bomen. Bent u geen eigenaar van de boom? Dan heeft u ook een schriftelijke machtiging van de eigenaar nodig. Soms is er andere regelgeving van toepassing, zoals een bestemmingsplan, de Boswet of de Wet Natuurbescherming. Hierin staat onder andere dat bomen niet gekapt mogen worden als er vleermuizen of broedende vogels leven.

Slopen

Wanneer u een sloopmelding moet doen, volgt uit het Bouwbesluit. Dit is bijvoorbeeld het geval als er meer dan 10 m³ sloopafval vrijkomt of als er sprake is van asbest. U doet de melding via het Omgevingsloket online. De melding is pas rechtsgeldig als deze compleet en volgens de vereisten is ingediend. Dit moet minimaal 4 weken voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden. Soms mag dit tot minimaal 5 dagen voor aanvang. In spoedeisende gevallen kan de gemeente besluiten dat de meldingstermijn niet geldt.  

Monument

Als u een gemeentelijk- of rijksmonument gaat restaureren, verbouwen of (gedeeltelijk) slopen, heeft u meestal een Omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning digitaal aan bij Omgevingsloket Online. Hiervoor is nodig: een situatieschets, plattegronden en gevelaanzichten, zowel van de huidige en de gewenste situatie. Het college van burgemeester en wethouders beslist over deze vergunning.

Ingediende en verleende vergunningen

In 2021 verschijnt iedere donderdag een informatiepagina van de gemeente in weekkrant De Loop. Hierin staan de vergunningaanvragen en -verleningen. Vanaf de datum van verzending van de vergunning kunt u deze inzien.

Ook is de informatiepagina digitaal beschikbaar, waar u de vergunningverleningen en -aanvragen kunt inzien.

Inzage in nog niet onherroepelijke vergunningen is gratis. Wanneer vergunningen al onherroepelijk zijn, betaalt u kosten voor inzage.

Bouwplannen en -tekeningen inzien

U kunt bouwplannen en -tekeningen van bestaande en nieuwe bouwwerken opvragen bij de gemeente. Als u dit wilt inzien of kopieën aanvraagt, zijn daaraan kosten verbonden.

Bouwen? Vul het formulier BIBOB Bouwen in

De Wet Bibob voorkomt dat wij ongewild criminele activiteiten faciliteren door het verlenen van een vergunning. Hiervoor kunt u het formulier ‘Bibob vragenformulier Bouwen (Helmond)’ downloaden. Zorg dat u eerst uw omgevingsvergunning heeft aangevraagd bij omgevingsloket.

Kosten

De kosten van een aanvraag zijn afhankelijk van de activiteit(en) die u aanvraagt. U betaalt per activiteit waarvoor u een vergunning aanvraagt. De legeskosten staan in de tarieventabel van de legesverordening. U vindt deze onder 'Wetgeving'.

Termijn

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen. De tijd die u daarvoor nodig heeft, tellen we bij de beslistermijn op. 

De vergunning moet in werking treden voordat u aan de slag kunt. Meestal is dit een dag na de bekendmaking, maar soms duurt dit langer. De vergunning is pas definitief als de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift ongebruikt is verstreken of als er een beslissing is genomen op een ingediend bezwaar- of beroepschrift. Gaat u aan de slag met een vergunning die nog niet definitief is? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen.

Bezwaar en beroep

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. 

Adressen

Team Vergunningen Postbus 950 5700 AZ Helmond Team Vergunningen

Veel gestelde vragen

Een boom of struik kan een monumentale status hebben. Bijvoorbeeld door de ouderdom, schoonheid, zeldzaamheid of functie in de omgeving. Deze bomen staan op een lijst. U kunt bij de gemeente een boom aanmelden als monument.

Wijzigingen moet u aan de gemeente melden. Bijvoorbeeld als u de boom verkoopt aan een nieuwe eigenaar. Of als de omgeving van de boom gaat veranderen. U mag de boom niet zomaar kappen of stevig snoeien. Daarvoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. Er moet een goede reden zijn. Bijvoorbeeld dat er door de boom een risico op schade of ongelukken is.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor het kappen van een monumentale boom. Heeft het kappen een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke effecten te verwachten op beschermde planten- en diersoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure.

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt.

Is de boom waar het om gaat niet van u? Vraag dan de eigenaar om schriftelijke toestemming. 

U moet meestal een omgevingsvergunning aanvragen:

 • als het gaat om de sloop van een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • als het gaat om de gehele of gedeeltelijke sloop van een monument.
 • als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Als u een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

 • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
 • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor het slopen van een monument. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.
 1. Routeplanner beschermde natuur binnen de omgevingsvergunning
 2. Meer informatie over in hoger beroep gaan bij de Raad van State

Zo doet u een sloopmelding:

 • Ga naar Omgevingsloket online
 • Doe de vergunningcheck.
 • U kunt meteen een melding doen of een vergunning aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Heeft u naast het slopen ook plannen om te bouwen of verbouwen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van de vergunning. De gewone procedure geldt voor het kappen van een boom zonder groot risico voor de omgeving. De uitgebreide procedure geldt als het kappen een groot risico heeft voor de omgeving. Of als er schadelijke gevolgen kunnen zijn voor beschermde planten- en dierensoorten of natuurgebieden.

Gaat het om een zieke boom op uw eigen terrein? Neem contact op met de gemeente over het vervoeren of vernietigen van de gekapte boom. Dat is belangrijk, want sommige boomziekten zijn besmettelijk. Zoals de iepenziekte. Zo voorkomt u dat andere bomen ook ziek worden. 

U heeft in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de schotelantenne aan de voorkant van uw huis wilt hangen. Doe de vergunningscheck op Omgevingsloket Online en controleer of u een vergunning moet aanvragen.

Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van de vergunning. De gewone procedure geldt voor het kappen van een boom zonder groot risico voor de omgeving. De uitgebreide procedure geldt als het kappen een groot risico heeft voor de omgeving. Of als er schadelijke gevolgen kunnen zijn voor beschermde planten- en dierensoorten of natuurgebieden.

Gaat het om een zieke boom op uw eigen terrein? Neem contact op met de gemeente over het vervoeren of vernietigen van de gekapte boom. Dat is belangrijk, want sommige boomziekten zijn besmettelijk. Zoals de iepenziekte. Zo voorkomt u dat andere bomen ook ziek worden. 

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie