• Home
  • Omgevingsvergunning (WABO)

Omgevingsvergunning (WABO)

Als u gaat verbouwen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning geeft toestemming voor werkzaamheden op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Wilt u weten of u een vergunning aan moet vragen? Doe dan de vergunningcheck bij omgevingsloket online. Er is een check voor particulieren en voor bedrijven.

Voorbeelden van activiteiten binnen de Omgevingsvergunning:

  • Beschermde boom kappen
  • Inrit of uitweg aanleggen
  • Bouwwerk bouwen
  • Bouwwerk slopen
  • Inrichting (milieu) oprichten of veranderen
  • Gemeentelijk of rijksmonument veranderen
  • Reclame plaatsen

Voorwaarden

Twijfelt u aan de haalbaarheid van uw plan? Als u het schetsplan door de Welstandscommissie laat beoordelen, kunt u de haalbaarheid nagaan. Kijk voor meer informatie bij 'Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen' onder 'gerelateerde producten'.

Aanpak

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij omgevingsloket online via onderstaande knop 'online regelen met DigiD'. Op die website vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en krijgt u hulp bij het aanvragen. In uw online dossier ziet u wat de status van uw aanvraag is.

U kunt uw aanvraag ook schriftelijk indienen. Stel bij het omgevingsloket online een papieren aanvraagformulier samen, print het uit en stuur het ingevulde formulier (inclusief bijlagen) in tweevoud naar de gemeente. Stuur dit naar onderstaand postadres. 

Boom kappen

U kunt op de Bomenkaart opzoeken welke bomen beschermd zijn. Staat de boom op de bomenkaart? Dan mag u deze niet kappen zonder vergunning. In de gebieden met bijzondere boomwaarde (arcering) geldt dit verbod voor alle bomen. Bent u geen eigenaar van de boom? Dan heeft u ook een schriftelijke machtiging van de eigenaar nodig. Soms is er andere regelgeving van toepassing, zoals een bestemmingsplan, de Boswet of de Wet Natuurbescherming. Hierin staat onder andere dat bomen niet gekapt mogen worden als er vleermuizen of broedende vogels leven.

Slopen

Wanneer u een sloopmelding moet doen, volgt uit het Bouwbesluit. Dit is bijvoorbeeld het geval als er meer dan 10 m³ sloopafval vrijkomt of als er sprake is van asbest. U doet de melding via het Omgevingsloket online. De melding is pas rechtsgeldig als deze compleet en volgens de vereisten is ingediend. Dit moet minimaal 4 weken voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden. Soms mag dit tot minimaal 5 dagen voor aanvang. In spoedeisende gevallen kan de gemeente besluiten dat de meldingstermijn niet geldt.  

Monument

Als u een gemeentelijk- of rijksmonument gaat restaureren, verbouwen of (gedeeltelijk) slopen, heeft u meestal een Omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning digitaal aan bij Omgevingsloket Online. Hiervoor is nodig: een situatieschets, plattegronden en gevelaanzichten, zowel van de huidige en de gewenste situatie. Het college van burgemeester en wethouders beslist over deze vergunning. Hierbij vragen zij onder andere advies aan de monumentencommissie. 

Ingediende en verleende vergunningen

In 2021 verschijnt iedere donderdag een informatiepagina van de gemeente in weekkrant De Loop. Hierin staan de vergunningaanvragen en -verleningen. Vanaf de datum van verzending van de vergunning kunt u deze inzien.

Ook is de informatiepagina digitaal beschikbaar, waar u de vergunningverleningen en -aanvragen kunt inzien.

Inzage in nog niet onherroepelijke vergunningen is gratis. Wanneer vergunningen al onherroepelijk zijn, betaalt u kosten voor inzage.

Bouwplannen en -tekeningen inzien

U kunt bouwplannen en -tekeningen van bestaande en nieuwe bouwwerken inzien bij de gemeente. Als u dit wilt inzien of kopieën aanvraagt, zijn daaraan kosten verbonden.

Online regelen met DigiD

Kosten

De kosten van een aanvraag zijn afhankelijk van de activiteit(en) die u aanvraagt. U betaalt per activiteit waarvoor u een vergunning aanvraagt. De legeskosten staan in de tarieventabel van de legesverordening. U vindt deze onder 'Wetgeving'.

Termijn

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen. De tijd die u daarvoor nodig heeft, tellen we bij de beslistermijn op. 

De vergunning moet in werking treden voordat u aan de slag kunt. Meestal is dit een dag na de bekendmaking, maar soms duurt dit langer. De vergunning is pas definitief als de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift ongebruikt is verstreken of als er een beslissing is genomen op een ingediend bezwaar- of beroepschrift. Gaat u aan de slag met een vergunning die nog niet definitief is? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen.

Bezwaar en beroep

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. 

Adressen

Team Vergunningen Weg op den Heuvel 35 5701 NV Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond Team Vergunningen

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie