• Home
  • Kamers verhuren

Kamers verhuren

U mag niet zomaar kamers verhuren. Kamerverhuur in een woning is namelijk in strijd met de meeste bestemmingsplannen van de Gemeente Helmond, omdat onder een woning wordt verstaan:

  • Een gebouw, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één afzonderlijk huishouden

Het huisvesten van meer dan één huishouden in een woning is daarom niet toegestaan, tenzij u een vergunning krijgt om af te wijken van het bestemmingsplan.

Let op: huisvesting van bijvoorbeeld studenten of arbeidsmigranten is niet aan te merken als huisvesting van één huishouden.

Voorwaarden

  • De gemeente toetst uw aanvraag aan de beleidsregel kamerverhuur Helmond 2016 en het Bouwbesluit 2012.

Deze kunt u vinden onder het kopje Wetgeving.

Aanpak

U vraagt de vergunning voor kamerverhuur aan bij het omgevingsloket online via onderstaande knop 'online regelen met DigiD'.

Vraagt u namens iemand anders een omgevingsvergunning aan? En moet de ander de (leges)kosten betalen? Vraag dan met DigiD een omgevingsvergunning als gemachtigde aan.

Online regelen met DigiD

Contact

Twijfelt u over de noodzaak van een vergunning of wilt u meer informatie over de procedure? Stuur dan een e-mail naar omgevingsvergunningen@helmond.nl.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik (in strijd met het geldende bestemmingsplan) zijn €350,- (tarief 2021). U vindt het overzicht van de kosten in de Legesverordening Helmond.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. We toetsen uw aanvraag aan verschillende criteria, zoals de parkeersituatie en woonkwaliteit. Ook maken we een belangenafweging. Hierbij wordt gekeken naar het belang van de woon- en leefomgeving. Is de uitkomst negatief, dan krijgt u geen omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. U mag dan geen kamers verhuren.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uw Reactie
Uw Reactie