Kinderopvang starten

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau starten in Helmond, dan moet u ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De gemeente regelt uw inschrijving in het LRK. U doet hiervoor een aanvraag bij de gemeente waarin u de voorziening wilt vestigen. Wilt u starten als gastouder, dan moet u zich eerst inschrijven bij een geregistreerd gastouderbureau. U moet zich ook inschrijven in het personenregister kinderopvang. Dit geldt voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen. Meer informatie leest u op de website van DUO.

Voorwaarden

De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar:

  • de veiligheid en gezondheid
  • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
  • de opleiding van uw personeel
  • de inzet van stagiaires
  • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
  • de groepsgrootte
  • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk
  • de ruimtes waar de kinderen verblijven

U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

U ontvangt van de gemeente een brief, waarin staat of u de voorziening mag starten.

Aanpak

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau vestigen in Helmond? Stuur dan een ingevuld aanvraagformulier en de benodigde bijlagen naar kinderopvang@helmond.nl

Wilt u starten als gastouder, dan moet u zich eerst inschrijven bij een geregistreerd gastouderbureau. Het gastouderbureau dient voor u de aanvraag in bij de gemeente. Het gastouderbureau stuurt een ingevuld formulier en de benodigde bijlagen op naar gastouderopvang@helmond.nl.

Zo start u een kinderopvang:

Lees voor alle stappen het Stappenplan kinderopvang starten. Wilt u een gastouderbureau starten? Lees dan het Stappenplan gastouderbureau starten.

Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

Verandert er iets in uw gegevens? U moet dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik het juiste wijzigingsformulier.

Het wijzigingsformulier gastouderopvang kunt u indienen via gastouderopvang@helmond.nl. De overige wijzigingsformulieren kunt u indienen via kinderopvang@helmond.nl.

Formulieren

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar gastouderopvang@helmond.nl of kinderopvang@helmond.nl.

Kosten

U betaalt kosten voor registratie van de kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het registreren van kindercentra, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus kost €673,-. De registratie van gastouders kost €422,- (tarief 2019).

De gemeente brengt de kosten voor registratie van gastouders eenmalig in rekening. U betaalt bij vervolgaanvragen geen kosten voor registratie meer, tenzij u zich tussendoor uitschrijft.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gerelateerde producten