• Home
  • Kamers verhuren

Kamers verhuren

U mag niet zomaar kamers verhuren. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Regel de vergunning voordat u kamers gaat verhuren. In de meeste gevallen heeft u voor kamerverhuur een omgevingsvergunning nodig. Dit is het geval wanneer kamerverhuur in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente. 

Voorwaarden

Als u in een zelfstandige woning kamers verhuurt, moet u een vergunning aanvragen als:

  • u kamers verhuurt aan 2 personen en u als eigenaar ook in de woning woont.
  • u kamers verhuurt aan 3 of meer personen, ongeacht of u als eigenaar wel of niet in de woning woont.

De gemeente toetst de woning aan het bouwbesluit. 

Kamerverhuur is in strijd met de meeste Helmondse bestemmingsplannen. Daarin wordt namelijk onder een woning verstaan: een gebouw, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één afzonderlijk huishouden. Ontwikkelingen in de rechtspraak hebben als gevolg dat de gemeente een groep studenten of buitenlandse werknemers niet als één huishouden kan aanmerken.

Aanpak

U vraagt de vergunning voor kamerverhuur aan bij het omgevingsloket online via onderstaande knop 'online regelen met DigiD'.

Vraagt u namens iemand anders een omgevingsvergunning aan? En moet de ander de (leges)kosten betalen? Vraag dan met DigiD een omgevingsvergunning als gemachtigde aan.

Online regelen met DigiD

Contact

Twijfelt u over de noodzaak van een vergunning of wilt u meer informatie over de procedure? Stuur dan een e-mail naar omgevingsvergunningen@helmond.nl.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik (in strijd met het geldende bestemmingsplan) zijn €322,- (tarief 2019). U vindt het overzicht van de kosten in de Legesverordening Helmond.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. We toetsen uw aanvraag aan verschillende criteria, zoals de parkeersituatie en woonkwaliteit. Ook maken we een belangenafweging. Hierbij wordt gekeken naar het belang van de woon- en leefomgeving. Is de uitkomst negatief, dan krijgt u geen omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. U mag dan geen kamers verhuren.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.