Evenementen, subsidie

Organiseert u een evenement? Dan kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente Helmond.

De gemeente onderscheidt drie soorten evenementen.

1. Basisevenementen Dit zijn evenementen, veelal gerelateerd aan een landelijke feest-, herdenkings- of themadag, waarvan het college van mening is dat deze niet zouden mogen ontbreken op de Helmondse evenementenkalender.

2. Wijkevenementen Dit zijn openbaar toegankelijke evenementen met een bezoekersaantal van >250 tot ca. 2.500 personen, die plaatsvinden in een van de Helmondse wijken.

3. Reguliere evenementen Dit zijn alle overige evenementen die georganiseerd worden in Helmond.

Organiseert u een van deze drie soorten evenementen, en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een subsidie aanvragen.

Soort evenement

Maximaal te verlenen subsidie
Basisevenementen € 75.000
(buiten) Stadscarnaval in Helmond Centrum € 15.000
Koningsnacht/dag in Helmond Centrum € 35.000
Herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten € 10.000
Sinterklaasintocht in Helmond Centrum € 15.000
Wijkevenementen € 30.000
Per evenement maximaal € 2.500
Reguliere evenementen € 275.000
 Per evenement maximaal € 50.000 
Totaal € 380.000

Organisatoren van evenementen vragen een subsidie aan middels het Aanvraagformulier subsidieverlening evenementen.

Voorwaarden

  • De organisatie die het evenement organiseert is een rechtspersoon
  • De organisatie die het evenement organiseert en het evenement hebben geen winstoogmerk
  • Voor wijkevenementen: minimaal 25% van de financiering is afkomstig van andere bronnen dan de evenementensubsidie van de gemeente
  • Voor reguliere evenementen: minimaal 50% van de financiering is afkomstig van andere bronnen dan de evenementensubsidie van de gemeente
  • De organisatie verwerkt het stadslogo van Helmond in haar communicatieuitingen rondom het evenement (zie www.helmondmarketing.nl)
  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier is ingezonden.
  • Een volledig projectplan is bijgevoegd bij het aanvraagformulier.
  • Een volledige begroting, kosten én opbrengsten, is bijgevoegd bij het aanvraagformulier.
  • Een financieel en inhoudelijk verslag van (een) voorgaande editie(s) is bijgevoegd (indien van toepassing)

Aanpak

Controleer eerst of u voldoet aan de voorwaarden voordat u evenementensubsidie aanvraagt. Dien de subsidieaanvraag voor 1 december 2018 in via het aanvraagformulier subsidieverlening evenementen, inclusief projectplan. Dit kan ook uiterlijk 12 weken voor aanvang van het evenement. Het risico hiervan is dat er dan mogelijk geen subsidiebudget meer is.

U stuurt het aanvraagformulier subsidieverlening evenementen (met bijlagen) per e-mail naar: gemeente@helmond.nl. Vermeld hierbij als onderwerp “Aanvraag subsidieverlening evenement”. U krijgt direct een ontvangstbevestiging.

Na afloop van het evenement

U moet binnen 13 weken na afloop van het evenement een aanvraag indienen voor subsidievaststelling, tenzij dit anders vermeld staat in de brief van het college. Stuur hiervoor het ‘aanvraagformulier subsidievaststelling evenementen’ naar gemeente@helmond.nl (onderwerp: “Aanvraag subsidievaststelling evenement”). 

Formulieren

Termijn

De organisator van een regulier evenement die vóór 1 december een aanvraag indient, ontvangt voor 1 februari een subsidiebesluit. Later aanvragen, doch uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement, mag ook, voor zover het maximaal beschikbare budget voor de categorie waar uw evenement toe behoort, nog niet is uitgeput. Aanvragers ontvangen in dat geval binnen 8 weken een subsidiebesluit.

Organisatoren van wijk- en basisevenementen dienen uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement hun subsidieaanvragen in. Zij ontvangen binnen 8 weken een subsidiebesluit.

Gerelateerde producten