Ondertekening Helmondse Educatieve Agenda

Vrijdag 6 maart 2020

Achttien schoolbesturen, zes kinderopvangorganisaties en de gemeente Helmond hebben samen de Helmondse Educatieve Agenda (HEA) opgesteld. Daarin staan vier centrale opgaven waaraan zij zich de komende samen verbinden. Op die manier willen zij de Helmondse jeugd nog beter begeleiden en voorbereiden op de samenleving en een kansrijke toekomst.

Ondertekening Helmondse Educatieve Agenda

Intensiever samenwerken voor Helmondse jeugd

In de HEA staan vier opgaven centraal. Deze komen voort uit de maatschappelijke vraagstukken en (economische) ontwikkelingen in onze stad en regio. De opgaven zijn:

  • Verbinding opvang/ onderwijs en jeugdhulp

Heeft een jeugdige extra ondersteuning nodig? Dan wordt samen gekeken wat er nodig is. De jeugdige met de hulp- of ondersteuningsvraag staat daarbij altijd centraal.

  • Ononderbroken ontwikkeling

Alle jeugdigen moeten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De ouders worden daarbij betrokken en er wordt geïnvesteerd in een zo breed mogelijke leer- en ontwikkelomgeving.

  • Taalondersteuning aan (anderstalige) kinderen/ jongeren en hun ouders

Heeft de jeugdige taalondersteuning nodig? Dan wordt er voor een gezamenlijke aanpak gezorgd om de jeugdige en de ouders te begeleiden.

  • Toekomstbericht onderwijs en wereldburgerschap

Jongeren hebben het recht om op te groeien in een inclusieve omgeving. Daarom is er aandacht voor het versterken van het interculturele bewustzijn van jeugdigen.

Uw Reactie
Uw Reactie