Aanvragen evenementensubsidies 2020

Vrijdag 1 november 2019

Iedereen die in 2020 in Helmond een evenement wil organiseren en daarvoor subsidie wil aanvragen, kan dit nu doen. Voor alle evenementen samen is er € 405.000 beschikbaar. De gemeente verdeelt dit bedrag over basisevenementen, wijkevenementen en reguliere evenementen.

Kasteeltuin concerten

Op 22 oktober stelde de gemeenteraad de nieuwe evenementennota ‘Helmond, veelzijdige evenementenstad’ vast. Het nieuwe beleid geeft aanleiding om de systematiek die de gemeente hanteert voor het subsidiëren van evenementen op enkele punten te wijzigen. In grote lijnen blijft de systematiek, op verzoek van de evenementenorganisatoren, hetzelfde. De afgelopen periode hebben de organisatoren mee kunnen denken over de aanpak. Ook de gemeenteraad heeft een aantal aandachtspunten meegegeven die een doorvertaling hebben gekregen in de systematiek.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de maximale subsidies die per evenement beschikbaar zijn, de inhoud van het beoordelingskader, het mogelijk maken van meerjarige subsidies voor sommige evenementen en de samenstelling van de commissie die de gemeente adviseert over de subsidieverlening.

Verdeling subsidiebudget

Basisevenementen (€ 60.000,- beschikbaar)

Dit zijn evenementen waarvan de gemeente van mening is dat ze niet mogen ontbreken op de Helmondse evenementenkalender. Deze evenementen worden expliciet door de gemeente aangewezen. Het gaat om: Buitencarnaval in Helmond Centrum (€ 15.000 beschikbaar), Koningsdag/nacht in Helmond Centrum (€ 30.000 beschikbaar) en de Sinterklaasintocht in Helmond Centrum (€ 15.000 beschikbaar). Nieuw is dat de basisevenementen getoetst worden aan het beoordelingskader.

Wijkevenementen (€ 30.000,- beschikbaar)

Dit zijn evenementen die georganiseerd worden voor in beginsel de inwoners van de wijken waarin deze plaatsvinden en waarbij het accent ligt op ontmoeten en verbinden. De maximale subsidie per evenement is € 2.000,-. Uit de begroting moet blijken dat minstens 25% van de inkomsten afkomstig is van andere bronnen dan de evenementensubsidie van de gemeente Helmond.

Reguliere evenementen (€ 315.000,- beschikbaar)

Hieronder vallen de meeste evenementen die in Helmond worden georganiseerd. Per evenement kan een maximale subsidie van € 30.000,- worden verleend. De evenementensubsidie bedraagt maximaal 50% van de totale inkomsten. Aanvragen worden door een onafhankelijke adviescommissie getoetst aan de hand van een beoordelingskader, dat werkt op basis van een puntensysteem. Hoe hoger het puntenaantal, hoe hoger de subsidie kan zijn. Nieuw is dat organisatoren van gevestigde evenementen (die al minstens 10 jaar georganiseerd worden door dezelfde partij) in aanmerking kunnen komen voor een meerjarige subsidie.

Aanvragen voor 1 december

Organisatoren van reguliere evenementen vragen uiterlijk vóór 1 december een (meerjarige) subsidie aan. Wie dat doet, ontvangt voor 1 februari een subsidiebesluit. Later aanvragen, uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het evenement, mag ook, maar dan bestaat de kans dat het beschikbare budget is uitgeput en dat de aanvraag wordt afgewezen.

Aanvraagformulier en website

Organisatoren die subsidie willen aanvragen, kunnen een aanvraagformulier invullen op de pagina 'Evenement organiseren in Helmond'. Klik hier voor de pagina 'Evenement organiseren in Helmond'. Hier vindt u ook meer informatie over de voorwaarden en de beoordeling van de aanvraag.

Foto: DeVasteClique

Uw Reactie
Uw Reactie