• Inwoner
 • Beleidsregels compensatiefonds culturele ondernemers

Beleidsregels compensatiefonds culturele ondernemers

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels, omtrent de toekenning van tegemoetkoming aan Helmondse culturele ondernemingen die financieel geraakt zijn door de gevolgen van COVID-19 (Beleidsregel compensatiefonds coronacrisis lokale culturele ondernemingen Helmond 2021).

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

 • De Rijksoverheid besloten heeft tot ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 tegen te gaan;
 • Deze maatregelen grote gevolgen hebben voor diverse ondernemingen binnen het culturele domein die actief en gevestigd zijn in de gemeente Helmond;
 • Het college daarom steun wenst te verlenen aan lokale culturele ondernemingen die aan de voorwaarden voldoen in de vorm van een financiële tegemoetkoming om lokale culturele ondernemingen (gedeeltelijk) te compenseren voor de nadelige financiële gevolgen van de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 tegen te gaan.

Besluit op 5 oktober 2021 vast te stellen de hierna volgende Beleidsregel compensatiefonds coronacrisis lokale culturele ondernemingen Helmond 2021.

Artikel 1. Begrippen

 1. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;
 2. inkomstenverlies: het verschil tussen het totaal van inkomsten van de onderneming in de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 en dezelfde periode in 2019 waar de aanvraag betrekking op heeft;
 3. lokale culturele onderneming: een onderneming gevestigd en actief binnen de gemeente Helmond, die is ingedeeld in één van volgende de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) nummers: 8552 / 90011 / 90012 / 90013 / 9002 / 9003 / 90041 / 91011 / 91012 / 91019 / 91021 / 91022 / 9103 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 4. materiële exploitatiekosten: alle kosten die voortvloeien uit reguliere activiteiten en de daaraan gekoppelde bedrijfsvoering. Het gaat om kosten die gemaakt zijn ter instandhouding van de onderneming ondanks of juist vanwege de coronacrisis.
 5. onderneming: een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal dat door deelname aan het economisch verkeer beoogt winst te behalen en die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
 6. tegemoetkoming: een tegemoetkoming ter compensatie van de materiële exploitatiekosten, zijnde een geldelijke bijdrage uit het Compensatiefonds coronacrisis lokale culturele ondernemingen.

Artikel 2. Verstrekking tegemoetkoming

 1. Het college verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming tot een maximum van in totaal €4500 per onderneming.
 2. Voor een tegemoetkoming komen in aanmerking lokale culturele ondernemingen die aantonen dat zij in de periode tussen 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 te maken hebben gehad met tenminste 30% inkomstenderving als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Artikel 3. Het beschikbare bedrag en de behandeling van de aanvragen

 1. Het totaal beschikbare bedrag voor het verstrekken van tegemoetkomingen bedraagt € 250.000,--. Dit bedrag vormt tevens het budgetplafond voor deze regeling.
 2. Het verstrekken van tegemoetkomingen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen, totdat het budgetplafond is bereikt.
 3. Het college wijst de aanvraag af voor zover door verstrekking het budgetplafond wordt overschreden.

Artikel 4. De aanvraag

 1. Voor de aanvraag van een tegemoetkoming wordt een aanvraagformulier gebruikt.
 2. De aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend tot en met 15 december 2021.
 3. De aanvragen worden beoordeeld op basis van de verstrekte informatie opgenomen in het aanvraagformulier.

Artikel 5. Definitieve toekenning tegemoetkoming

 1. Het college beslist binnen vier weken na sluiting van de aanvraagtermijn over de toekenning van de tegemoetkoming.
 2. Het college kan deze termijn met ten hoogste vier weken verlengen.
 3. Het college kan een besluit tot toekenning van een tegemoetkoming (gedeeltelijk) intrekken indien:
  a) de aanvrager aan wie een tegemoetkoming is toegekend onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, waardoor een tegemoetkoming ten onrechte is toegekend;
  b) het besluit tot toekenning van een tegemoetkoming anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist, dan wel behoorde te weten.
 4. Het college vordert een bedrag dat als gevolg van een besluit als bedoeld in het vorige lid ten onrechte is uitbetaald terug van degene aan wie is uitbetaald.

Artikel 6. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van datum van publicatie en vervalt van rechtswege op 1 april 2022.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel compensatiefonds coronacrisis lokale culturele ondernemingen Helmond 2021.

Besloten in de vergadering van 5 oktober 2021.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

 

mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel             de heer H.J. de Ruiter

de burgemeester                                                     de secretaris

Uw Reactie
Uw Reactie