Veelgestelde vragen geluidsanering B-lijstwoningen

Op deze pagina vindt u antwoord op de meeste gestelde vragen over de aanpak van geluidsisolatie van B-lijstwoningen.

De planning is dat de 518 B-lijstwoningen in 2020 allemaal aan de beurt zijn geweest.

De gemeente betaalt met subsidie van het rijk de isolatie van de woning. Over eventuele extra gewenste voorzieningen kunnen tussen de eigenaar en de aannemer afspraken worden vastgelegd. Deze gewenste voorzieningen, die niet direct noodzakelijk zijn voor de isolatie van de woningen, zijn voor rekening van de eigenaar. De eigenaar zal hiervoor een aparte offerte aanvragen en een opdrachtbevestiging aan de aannemer moeten sturen. Het is niet mogelijk dat mensen een persoonlijk potje of budget krijgen. De gemeente coördineert en zet de maatregelen uit richting de aannemer. De werkzaamheden worden via de gemeente en een bouwkundig adviesbureau/ aannemer uitgevoerd. Het is dan ook niet mogelijk om in aanmerking te komen voor een bepaalde subsidie die betrekking heeft op het zelf nemen van geluidsisolerende maatregelen aan de woningen.

Als u niet in aanmerking wenst te komen voor eventuele geluidwerende voorzieningen, dan vervalt de wettelijke verplichting om geluidsisolatie aan de woning aan te brengen. Het gevolg is dat ook toekomstige eigenaren van de woning hier geen aanspraak meer op kunnen maken. Eén en ander wordt bij het Kadaster geregistreerd.

De gemeente vraagt bewoners van woningen die in aanmerking komen voor gevelisolatie via een brief of zij willen deelnemen aan een bouwkundig onderzoek. Aan de hand van dit onderzoek wordt bepaald of de woning daadwerkelijk in aanmerking komt voor gevelisolatie. U mag altijd zelf kiezen of u in aanmerking wilt komen voor isolatie. In 1986 is een lijst gemaakt met de woningen die overlast hadden van wegverkeer of railverkeer. Deze woningen worden projectgewijs aangepakt. De gebruiker/eigenaar dient hierbij aan te geven of hij mee wil werken aan een dergelijk onderzoek. Na goedkeuring voert een bouwkundig adviesbureau een nader onderzoek uit om te kunnen bepalen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De eigenaar/gebruiker heeft vervolgens de keuze om de gevelisolatie wel of niet te willen. Als hij deze wel wil dan zal de gemeente de aannemer selecteren en de werkzaamheden coördineren. In overleg met de gebruiker/eigenaar worden dan de voorgestelde maatregelen aangebracht. Eventuele wensen van de gebruiker/eigenaar kunnen hierbij meegenomen worden.

Denk aan akoestische beglazing (dik glas), geluidgedempte ventilatie en dakisolatie. Alleen geluidgevoelige ruimten, zoals huiskamers, slaapkamers en grote leefkeukens kunnen geluidsisolatie krijgen die door de overheid betaald wordt. Een badkamer, kantoorruimte en bergruimte komen dus niet in aanmerking voor isolerende maatregelen.

Voor het treffen van maatregelen dient volgens de wet eerst naar bronmaatregelen en afschermende maatregelen te worden gekeken. Als bronmaatregelen niet altijd mogelijk zijn of als ze onvoldoende effect hebben (kostenaspect wordt hierbij ook meegenomen) dan pas wordt overgegaan tot het isoleren van de woning met gevelmaatregelen. In het geval van de B-lijstwoningen is het plaatsen van een scherm niet mogelijk omdat de woningen zeer dicht bij de weg zijn gelegen. Daarnaast is de levensduur van stil asfalt minder dan voor gewoon asfalt. Om deze reden is gekozen voor gevelisolatie.

Dan wordt door een bouwkundig bureau onderzoek gedaan naar de huidige isolatie van de woning. Vervolgens wordt nagegaan of de huidige isolatie voldoende is om de wettelijke binnenwaarde te kunnen garanderen. Mocht dit met de huidige isolatie onvoldoende zijn, dan zullen er aanvullende maatregelen worden getroffen. Hierbij worden alléén de ruimten bekeken die geluidgevoelig zijn: de slaapkamers, woonkamer en grote leefkeuken. De hal, overloop, zolder, berging, garage en eventueel kantoor worden dus niet onderzocht.

Uit een, door de gemeente, opgesteld akoestisch onderzoek blijkt welke woningen in aanmerking komen voor een bouwkundig onderzoek. Dit akoestisch onderzoek is door de gemeente opgesteld en betreft de toekomstige geluidbelasting. De geluidbelastingen vanaf 61 dB komen in aanmerking voor een nader onderzoek.

De woningen die voor een nader onderzoek in aanmerking komen staan op de zogenaamde B-lijst. Dit zijn 518 woningen.

De wijze waarop de sanering uitgevoerd wordt, is vastgelegd in de Handreiking gevelisolatie en saneringssubsidie, opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.