Reguliere evenementen (reservering totaal: € 395.170,-)

Dit zijn alle overige evenementen (dus alle evenementen die geen Basisevenement of Wijkevenement zijn) die georganiseerd worden in Helmond en die bij de gemeente een evenementensubsidie kunnen aanvragen.

Organiseert uw instelling hetzelfde evenement al tien jaar of langer? Dan voldoet uw evenement aan onze definitie voor 'gevestigde reguliere evenementen'. U kunt in dat geval, indien u dit wenst, een meerjarige subsidie (voor maximaal drie jaar) aanvragen.

Organiseert uw instelling hetzelfde evenement al vijf jaar of langer en ontvangt uw evenement een evenementensubsidie van maximaal € 12.000? Dan voldoet uw evenement aan onze definitie voor 'semi-gevestigde evenementen'. U kunt in dat geval, indien u dat wenst, een meerjarige subsidie (voor maximaal drie jaar) aanvragen.

Procedure

Organiseert u een (gevestigd) regulier evenement? Dan geldt de volgende procedure:

 • Organisatoren van (gevestigde) reguliere evenementen kunnen maximaal € 36.000 aanvragen.
 • De gemeentelijke bijdrage vanuit het evenementensubsidiebudget bedraagt maximaal 67% van de begrote opbrengsten.
 • Vraag uiterlijk vóór 15 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt subsidie aan.
 • U kunt ook op een later moment subsidie aanvragen. Doe dit dan uiterlijk twaalf weken voor aanvang van uw evenement.
 • Indien u later dan 15 november uw subsidieaanvraag indient, bestaat de kans dat het subsidiebudget voor reguliere evenementen is uitgeput en dat wij om die reden uw subsidieverzoek weigeren.
 • Om subsidie aan te vragen vult u het online aanvraagformulier subsidieverlening evenement in.
 • Voeg als bijlage een projectplan en een begroting toe.
 • De subsidieaanvragen worden door de adviescommissie subsidies evenementen Helmond getoetst aan het beoordelingskader subsidies evenementen Helmond. Het resultaat van de toetsing bepaalt in welke subsidiecategorie met welke bijbehorende maximale subsidie uw evenement valt. De adviescommissie brengt een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.
 • Over de subsidieaanvragen die ingediend zijn vóór 15 november voorafgaande aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, neemt het college vóór 1 januari een besluit.
 • Over subsidieaanvragen die ingediend zijn ná 15 november neemt het college binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. Deze termijn kan ten hoogste met 4 weken verlengd worden.
 • Raadpleeg voor de precieze procedure de subsidieregeling evenementen Helmond 2023.
Uw Reactie
Uw Reactie