Begroting 2022 aangeboden

Dinsdag 5 oktober 2021

Op 5 oktober heeft het college van Burgemeester & Wethouders een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 aan de gemeenteraad aangeboden. De laatste begroting van dit college. Hierin staan vooral het tegengaan van tweedeling en duurzame ontwikkeling centraal. De nadruk voor dit college ligt op het afronden van bestaande ambities. Nieuwe ambities worden overgelaten aan een nieuw college. Wethouder van de Brug (financiën): ‘Helmond is financieel gezond, het huishoudboekje is op orde en we kunnen met deze sluitende begroting ook een volgend college ruimte geven om de stad verder te brengen.’

Tweedeling tegengaan

Een belangrijke opgave waar dit college aan werkt is het tegengaan van tweedeling in Helmond. En dit is in de onzekere periode waarin de corona-pandemie de wereld, ons land en onze stad beheerst, nog belangrijker geworden. Op het gebied van gezondheid, opleiding, werk en inkomen en armoede is extra aandacht voor preventie. Het tegengaan van tweedeling is als een rode draad door bestaand en nieuw beleid. Dit college streeft naar gelijke kansen voor alle inwoners.

Schaalsprong

De afgelopen jaren is er veel gesproken over de schaalsprong van Helmond. Helmond wil groeien als stad en dan vooral in het centrum. Groeien is niet het belangrijkste doel van de schaalsprong, maar vooral een middel. Groei van Helmond betekent ook de sprong maken naar een stad met meer draagkracht, meer werkgelegenheid, nieuwe bezoekers en betere – ook culturele – voorzieningen. Hierdoor versterkt de sociale basis en komt het belangrijke doel weer een stapje dichterbij; de tweedeling verminderen.

Helmond in ontwikkeling

In de begroting wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om financiële middelen te reserveren voor nieuwbouw van het Jan van Brabant College. Het college van B&W stelt voor om geld vrij te maken om de gemeente te weren tegen digitale hacks of andere cybercriminaliteit. Ook duurzaamheid blijft hoog op de agenda. Binnenkort presenteert het college de Warmtevisie en eind 2021 zijn alle inwoners geïnformeerd over de warmteplannen per wijk. En een belangrijke stap, ook in het kader van het tegengaan van tweedeling, is de financiële impuls om energiearmoede te bestrijden.

Woonlasten

De stijging van de woonlasten blijft ook in 2022 voor de inwoners beperkt. De onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt met alleen de inflatiecorrectie. De kosten voor rioolheffing dalen, maar de afvallasten stijgen. Door het scheiden van afval te blijven stimuleren kunnen inwoners zelf besparen op de afvalkosten.

Behandelprocedure

Op 9 november 2021 om 13:00 uur bespreekt de gemeenteraad de financiële stukken en stelt de programmabegroting 2022 vast. 

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen kan er helaas geen publiek aanwezig zijn bij deze vergadering. Geinteresseerden kunnen de vergadering live volgen via de website van de gemeenteraad.

Uw Reactie
Uw Reactie