Presidium

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad, de waarnemend voorzitter van de raad en de vier commissievoorzitters. Ook de griffier en de gemeentesecretaris zijn in elke vergadering van het presidium aanwezig.

Het presidium heeft de volgende taken:
a. de zorg voor de voorlopige agendering van de vergaderingen van commissies en raad;
b. het bespreken van de stand van zaken m.b.t. concernplanning, moties en toezeggingen.
c. het bepalen van onderwerpen voor de podiumbijeenkomsten.

De vergaderingen van het presidium – met inbegrip van de agenda’s en verslagen - zijn openbaar. De voorzitter kan op verzoek van een of meerdere leden besluiten om de vergadering of een deel ervan in beslotenheid te houden. Onderwerpen van vertrouwelijke aard (zoals persoonlijke en financiële) worden in beslotenheid besproken door de fractievoorzitters.

Vanwege de coronacrisis vinden alle vergaderingen digitaal plaats. Wilt u een presidiumvergadering bijwonen? Neemt u dan contact op met de griffie via raadsgriffie@helmond.nl.

Terug naar commissies

secretaris
Dhr. mr. J.P.T.M. Jaspers ( Griffier )
Uw Reactie
Uw Reactie