Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid bestemmingsplan "’t Hout – De Hoefkens"

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan "’t Hout – De Hoefkens". Deze waarden bedragen maximaal 60 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen te projecteren woningen aan de Hoefkens in het bestemmingsplan "’t Hout – De Hoefkens”.

Met ingang van 20 januari 2023 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op www.helmond.nl/bestemmingsplannen.

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel

Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.

Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP ’t Hout – De Hoefkens. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

Uw Reactie
Uw Reactie