Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ’t Hout – Hoofdstraat – Pastoor Elsenstraat

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 12 juli 2022 het bestemmingsplan ’t Hout – Hoofdstraat – Pastoor Elsenstraat gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 2 september 2022 gedurende zes weken ter inzage.

Korte omschrijving van het plan

Dit plan betreft de bouw van een nieuw en groter (zorg)complex (Savant Alphonsus).
In totaal worden maximaal 57 woningen en 170 zorgwoningen met bijbehorende maatschappelijke voorzieningen, kantoorruimte en parkeergelegenheid met dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt. De huidige bebouwing in het plangebied (het huidige zorgcentrum) zal worden gesloopt. De kapel blijft behouden.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1300BP200178-2000.

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel
Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. 

Omschrijving wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
Aan de planregels is een aantal definities toegevoegd. Daarnaast zijn verschillende planregels gewijzigd dan wel toegevoegd. Op de verbeelding is de plangrens gecorrigeerd, bij het bouwvlak van de parkeergarage is het bebouwingspercentage aangepast, een aantal groenbestemmingen is vergroot, de bouwhoogte van een aantal bouwblokken is aangepast en een tweetal aanduidingen is toegevoegd. Bij de toelichting is een drietal paragrafen aangevuld dan wel toegevoegd. Bij de toelichting is een tweetal bijlagen toegevoegd. Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, bestemmingsplan.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 3 september 2022 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;
  • belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Uw Reactie
Uw Reactie