Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid bestemmingsplan “Centrum III”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan “Centrum III”. Deze waarden bedragen maximaal 62 dB ten gevolge van het Zuidende, maximaal 58 dB ten gevolge van de Watermolenwal en maximaal 57 dB ten gevolge van de Kasteel-Traverse.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen m.n. panden waar op de begane grond wonen mogelijk wordt gemaakt en mogelijke nieuwe locaties voor wonen in het bestemmingsplan “Centrum III”.

Met ingang van 16 april 2021 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.

In verband met het coronavirus is er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening. Voor u en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen Corona. Dit doen we door persoonlijk contact in de Stadswinkel zoveel mogelijk te beperken.
Wij adviseren u dit ontwerpbesluit digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492.

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP Centrum III. Voor mondelinge zienswijzen kan op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch een afspraak worden gepland door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 702602.

Beide documenten zijn hieronder toegevoegd.

Uw Reactie
Uw Reactie