Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan “Helmond West - Mierloseweg 34-46”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij ten behoeve van het bestemmingsplan “Helmond West - Mierloseweg 34-46” op 17 september 2020 hogere waarden voor de geluidbelasting hebben vastgesteld als bedoeld in de Wet geluidhinder. Deze waarde bedraagt maximaal 52 dB ten gevolge van de Europaweg en maximaal 49 dB ten gevolge van de Mierloseweg.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen appartementen zoals deze worden geprojecteerd in het bestemmingsplan “Helmond West - Mierloseweg 34-46”.

Inzage

Met ingang van 11 december 2020 kunnen het besluit en het akoestisch onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Vanaf 18 maart 2020 zijn er in verband met het coronavirus een aantal wijzigingen in onze dienstverlening.
Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen Corona. Dit doen we door persoonlijk contact in de Stadswinkel zoveel mogelijk te beperken of uit te stellen (op basis van de huidige inzichten).

Wij adviseren u dit ontwerpbesluit digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het besluit kan met ingang van 14 december 2020 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij burgemeester en wethouders;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres.

Beide documenten zijn hieronder toegevoegd.

Uw Reactie
Uw Reactie