Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan “Buitengebied Helmond – Aarle-Rixtelseweg ong.”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 18 januari 2019 hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 52 dB ten gevolge van de Aarle-Rixtelseweg hebben vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan “Buitengebied Helmond – Aarle-Rixtelseweg ong.”.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 25 april 2019 gedurende zes weken (t/m 5 juni 2019]) ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het besluit kan met ingang van 26 april 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij burgemeester en wethouders;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Beide documenten zijn hieronder toegevoegd.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres.