Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid BP “Brandevoort II – herz. Hazenwinkel - Liverdonk"

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 9 mei 2018 hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder. Deze waarden bedragen maximaal 66 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen woningen zoals deze worden geprojecteerd in het bestemmingsplan “Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk”, plandeel Liverdonk.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn met ingang van 11 april 2019 gedurende zes weken door een ieder te raadplegen op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het besluit kan met ingang van 12 april 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij burgemeester en wethouders;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Beide documenten zijn hieronder toegevoegd.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres.