Vastgesteld bestemmingsplan Brouwhuis – Elbeplantsoen (percelen 1656 – 1657)

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 13 april 2021 het bestemmingsplan Brouwhuis – Elbeplantsoen (percelen 1656 – 1657) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 23 april 2021 gedurende zes weken ter inzage.

Het plangebied is onderdeel van de woonwijk Brouwhuis en ligt aan de oostkant van Helmond. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een braakliggend perceel ten zuiden van de woningen aan het Elbeplantsoen aan de rand van de bossen van de Brouwhuissche Heide.
Het bestemmingsplan maakt de bouw van 20 woningen mogelijk.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1400BP180049-2000.

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel
Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
In verband met het coronavirus is er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening.
Voor u en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen Corona. Dit doen we door persoonlijk contact in de Stadswinkel zoveel mogelijk te beperken.
Wij adviseren u dit bestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492.

De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 26 april 2021 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.
Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres.
In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Uw Reactie
Uw Reactie