Vastgesteld bestemmingsplan “ Binnenstad – Omgeving Leonarduskerk I ”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 12 maart 2019 het bestemmingsplan ‘Binnenstad – Omgeving Leonardusker I‘ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 28 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Het betreft een actualisering van het huidige bestemmingsplan Binnenstad – Omgeving Leonarduskerk. Dit oude plan vormt geen actueel beleidskader meer en sluit niet meer aan op de huidige plansystematiek.Het plangebied ligt met een oppervlakte van circa 33 ha. in het noorden van de wijk Binnenstad-Oost. De Leonarduskerk vormt een belangrijk oriëntatiepunt in het gebied.
De Uiverlaan en de Wethouder Ebbenlaan vormen de begrenzing in het noorden van het gebied. In het zuiden zijn dit de wegen Willem Prinzenstraat, Hurksestraat en Bakelsedijk.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1000BP170157-2000.
Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 29 maart 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.
Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres.
In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.