Ontwerpbestemmingsplan Stiphout – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse Dreef

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan Stiphout – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse Dreef met ingang van 4 april 2019 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het betreft de realisatie van drie ruimte voor ruimte kavels waarop drie vrijstaande woningen gebouwd kunnen worden. Een kavel krijgt een directe bouwtitel, de andere twee worden middels een wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt.

Inzage plan


U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1700BP180137-1000.
Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Stiphout – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse Dreef.
Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 702602.