Ontwerpbestemmingsplan Centrum III

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan Centrum III met ingang van 16 april 2021 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit plan is voor een groot deel conserverend en volgt voor een deel het door de raad in 2017 en 2020 vastgestelde Centrumperspectief. Voor dit bestemmingsplan resulteert dat in de volgende uitgangspunten:

  • Het verwezenlijken van een compacte kern;
  • Het bevorderen van een meer gevarieerde mix van wonen, horeca, cultuur, bedrijvigheid, retail en dienstverlening;
  • Het versterken van de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de woonfunctie;
  • In de straten buiten de compacte kern meer ruimte bieden voor nieuwe functies.

NB: Abusievelijk is op sommige plekken in de toelichting de Kerkstraat als mengzone aangeduid, terwijl de Kerkstraat tot de kernzone behoort. In de regels en verbeelding is dit wel goed vermeld.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.  De identificatiecode is NL.IMRO.0794. 1000BP200083-1000

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel
Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
In verband met het coronavirus is er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening.
Voor u en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen Corona. Dit doen we door persoonlijk contact in de Stadswinkel zoveel mogelijk te beperken.
Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492.

De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Centrum III.
Voor mondelinge zienswijzen kan op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch een afspraak worden gepland door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 702602.

Uw Reactie
Uw Reactie