Gewijzigd vastgesteld paraplubestemmingsplan zorgvuldige veehouderij

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 12 maart 2019 het paraplubestemmingsplan zorgvuldige veehouderij gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 4 april 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Het paraplubestemmingsplan bevat regels voor veehouderijen om te kunnen voldoen aan de regels van ‘zorgvuldige veehouderij’ uit de provinciale verordening en is alleen van toepassing op  bestemmingsplannen waarin veehouderijen voorkomen. De bestemmingsplannen waarop dit paraplubestemmingsplan van toepassing is zijn opgenomen op de verbeelding en in artikel 1.1. van de regels van het paraplubestemmingsplan.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.0000BP170159-2000.
Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. 

Omschrijving wijzigingen ten opzichte van ontwerp

  • Regels: - uit de tabel in art. 1.1. het plan Schooten verwijderen, - art. 3.3.2 sub g de verwijzing naar de beleidsregel kwaliteitsverbetering wijzigen naar “Beleidsregel kwaliteitsverbetering landschap Helmond 2015”
  • Verbeelding: het plangebied wordt aangepast zodat het alleen betrekking heeft op de contouren van de bestemmingsplannen zoals opgenomen in art. 1.1. van de regels
  • Toelichting: bovenstaande wijzigingen worden tekstueel in de toelichting verwerkt.

Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, bestemmingsplan.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 5 april 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;
  • belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.