Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Helmond West – Mierloseweg 34 - 46

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 10 november 2020 het bestemmingsplan Helmond West – Mierloseweg 34 - 46 gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 4 december 2020 gedurende zes weken ter inzage.

Omschrijving plan
Op de locatie Mierloseweg 34-46 zijn enkele (verouderde) bedrijfsgebouwen en enkele woningen aanwezig. De bestaande bebouwing wordt geheel gesloopt en er wordt een nieuw hoogwaardig appartementencomplex met 34 appartementen gerealiseerd verdeeld over twee gebouwen.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1500BP180143-2000.

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel
Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
In verband met het coronavirus is er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening.
Voor u en onze veiligheid volgen wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen Corona. Dit doen we door persoonlijk contact in de Stadswinkel zoveel mogelijk te beperken.
Wij adviseren u dit bestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492.

De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. 

Omschrijving wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

  • Regels: Toegevoegd wordt artikel 4.1.c: het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 34. 
  • Verbeelding: De bouwhoogte van het oostelijk gelegen bouwvlak is aangepast van maximaal 8 meter naar maximaal 7 meter. Tevens is de grens van het oostelijk gelegen bouwvlak, grenzend aan de tuinen van de woningen aan de Oranjelaan, in westelijke richting opgeschoven.
  • Bijlagen bij de toelichting: in bijlage 8 is de correcte stikstofberekening (d.d. 10 december 2019) bijgevoegd. Tevens is als extra bijlage (bijlage 13) het vervolgonderzoek Flora & Fauna (d.d. 7 oktober 2019) toegevoegd.

Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, bestemmingsplan.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 7 december 2020 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;
  • belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Uw Reactie
Uw Reactie