Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 5 februari 2019 het bestemmingsplan Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 11 april 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Met dit bestemmingsplan wordt de niet meer bestaande geurhindercontour juridisch-planologisch te verwijderd, zodat het bouwverbod kan worden opgeheven, is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP170066-2000.
Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. 

Omschrijving wijzigingen ten opzichte van ontwerp

  • Toelichting: de paragrafen 3.1.2 en 4.2 worden aangepast. De geurberekeningen worden als bijlage toegevoegd.
  • Regels: regel 3.5.2 onder a en b worden aangepast door achter de woorden ‘mits’ de volgende zinsnede te plaatsen: “er sprake is van een goed woon- en leefklimaat”.
  • Verbeelding: de milieuzone-geurzone wordt preciezer ingetekend overeenkomstig de uitkomsten van de bij de toelichting gevoegde onderzoeken.

Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, bestemmingsplan.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 12 april 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;
  • belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.