• Inwoner
 • Bouwen en Wonen
 • Bestemmingsplannen
 • Ontwerp Chw BP Automotive Campus, ontwerp expl.plan Automotive Campus en voornemen verzoek wijziging begrenzing Natuur Netwerk Brabant in "Verordening ruimte 2014"

Gewijzigd vastgesteld Chw bestemmingsplan Automotive Campus en gewijzigd vastgesteld exploitatieplan Automotive Campus

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de gemeenteraad op 9 april 2019 het Chw bestemmingsplan Automotive Campus en het exploitatieplan Automotive Campus gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van de ontwerpplannen. Het Chw bestemmingsplan en exploitatieplan liggen met ingang van 2 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Het bestemmingsplan en exploitatieplan betreffen de ontwikkeling van een campus specifiek voor bedrijven in de automotive en mobiliteitssector en daaraan gelieerde kennisinstellingen en onderzoekscentra. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Europaweg, de Veedrift, Schootenseloop, Coovels Bos en Steenovenweg. Het exploitatieplan heeft op een kleiner gebied betrekking dan het bestemmingsplan.

Het Chw bestemmingsplan is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

Inzage plan

U kunt de plannen bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De identificatiecode van het Chw bestemmingsplan is NL.IMRO.0794.1700BP130049-2000.
De identificatiecode van het exploitatieplan is NL.IMRO.0794.1700EP180022-2000.
Er ligt van beide plannen ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel.

Omschrijving wijzigingen exploitatieplan ten opzichte van ontwerp

 • Bijlage 5 Verwervingskaart; daarin op te nemen de eigendommen 6.1 en 7.1 als te verwerven percelen;
 • Bijlage 21.2 toegevoegd: grondprijzenbesluit parkeren en paviljoens Automotive Campus;

Omschrijving wijzigingen Chw bestemmingsplan ten opzichte van ontwerp

 • Toelichting: aanpassing van paragraaf 5.4 ‘Natuur en landschap’ aan de vereisten uit de Verordening ruimte met betrekking tot de saldobenadering;
 • Bijlage bij de toelichting: toevoegen ‘Inrichtings- en beheerplan compensatiepercelen Helmond’.
 • Regels: Toegevoegd voorwaardelijke verplichting natuurcompensatie aan art. 3 Bedrijventerrein.
 • Bijlage bij de regels toegevoegd: bijlage 3 natuurcompensatie Helmond.
 • Verbeelding: Toevoegen van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein-voorwaardelijke verplichting ’op de percelen met de bestemming Bedrijventerrein waar in het ontwerpplan te verwijderen NNB op lag;

Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, bestemmingsplan en exploitatieplan.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan en exploitatieplan kan met ingang van 3 mei 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

 • belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
 • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;
 • belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de V3oorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Op dit besluit tot vaststelling van het Chw bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.