PFAS, informatie voor professionals

Op deze pagina vindt u technische informatie over het onderzoek naar PFAS in de bodem. Deze gegevens zijn met name bedoeld voor partijen die in Helmond en omgeving bodemonderzoek uitvoeren of bijvoorbeeld betrokken zijn met grondverzet.

In Helmond is uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar PFAS. Alle onderzoeken kunt u terugvinden op onze downloadpagina. Hier vindt u ook alle relevante Raadsinformatiebrieven, adviezen en (interim) beleidsregels.

Onderzoeken

Kort samengevat zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:

 • November 2018: Fase 1
  PFAS wordt in de omgeving van de bronlocatie gevonden in grond, grondwater, oppervlaktewater en waterbodem. Over het algemeen nemen de concentraties af, wanneer verder van het bronperceel wordt gemeten.
 • Maart 2019: Fase 2
  Uit dit onderzoek blijkt dat voedingsgewassen uit het moestuincomplex in de buurt van de bronlocatie veilig gegeten kunnen worden. Hiernaast is de omvang van de verontreiniging verder in beeld gebracht. Sterk verhoogde concentraties in de grond worden alleen direct rondom de bronlocatie gevonden.
 • Juni 2019: eerste resultaten: Fase 3
  We hebben onderzoek uitgevoerd naar de achtergrondconcentratie PFAS in Helmond. In heel Helmond komt PFAS voor in grond en grondwater in lage concentraties. Er is sprake van een diffuse bodembelasting met PFAS.
 • Lopend: Fase 3
  Tijdens dit nog lopende onderzoek wordt de omvang van de PFAS verontreiniging in grond en (grond)water verder in beeld gebracht. Dit onderzoek vindt plaats in Helmond en de omliggende gemeenten.

Alle analyseresultaten zijn gebundeld in één memo. Vooruitlopend op het definitieve rapport van fase 3 zijn in een technische memo alle analysegegevens van fase 1,2 en 3 gebundeld. Ook zijn deze samengevat op een aantal tekeningen. Het uitgebreide rapport, met hierin een nadere uitwerking, duiding, analysecertificaten, boorstaten en dergelijke, volgt naar verwachting in het 4e kwartaal.

Bodemkwaliteitskaart en toetsingskader

We hebben voor PFAS een bodemkwaliteitskaart laten opstellen. Hieruit blijkt dat bijna heel Helmond voldoet aan de functieklasse Wonen. Verder zijn we bezig met het opstellen van een Lokaal toetsingskader PFAS voor grond en bagger. In deze beleidsregel leggen we vast binnen welke kaders het toepassen van PFAS houdende grond in Helmond is toegestaan. Ook wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met PFAS binnen het saneringsspoor. Zodra deze beleidsregel is vastgesteld wordt deze via deze pagina gepubliceerd. Tot die tijd hanteert de gemeente Helmond voorlopig het Interim toetsingskader PFAS. In deze memo is aangegeven hoe de gemeente Helmond voorlopig omgaat met haar toetsende en toezichthoudende rol op het vlak van PFAS in de bodem. Dat is vooral bedoeld voor bedrijven en instanties die in Helmond beroepsmatig te maken hebben met bodemonderzoek en grondverzet met PFAS-houdende grond. Deze memo heeft geen formele status.

Op deze websites vindt u meer informatie over PFAS

Uw Reactie
Uw Reactie