Communicatie ondermijning richten op méér melden

Donderdag 16 april 2020

Interesse in informatie over ondermijning én een gevoel van eigen verantwoordelijkheid om ondermijning in de buurt tegen te gaan. Dat beeld komt uit een representatieve enquête onder inwoners in de zes Peelgemeenten naar voren. Signalen melden blijkt echter een brug te ver. Communicatie moet daar op insteken.

.

Na een steekproef ontvingen in oktober 2019 zesduizend inwoners van 18 jaar en ouder een enquête over het onderwerp ondermijning en de communicatie daarover. De enquête moest antwoord geven op de vraag of de gemeenten in de Peel met communicatie over ondermijning aansluiten bij de behoefte van inwoners.

Boosheid

Wat blijkt: inwoners hebben interesse in het onderwerp en voelen zich medeverantwoordelijk voor het signaleren van ondermijning in hun buurt. Ondermijning roept gevoelens van boosheid op, zeker als het gaat om drugshandel of zogenoemde windhappers, mensen zonder baan maar met luxe spullen. Zaken als illegale bewoning of louche winkels raken mensen minder. Melden, al dan niet anoniem, gebeurt nog weinig omdat mensen bang zijn dat er te weinig bewijs is of dat ze iemand onterecht beschuldigen. Ook zijn de meningen verdeeld als het gaat om vertrouwen in de aanpak van ondermijning door gemeente en politie. Er zijn geen verschillen zichtbaar tussen de verschillende Peelgemeenten.

Aanscherpen

De gezamenlijke en gecoördineerde communicatie over de aanpak van ondermijning in Peelland werpt zijn vruchten af. De resultaten van het onderzoek zijn aanleiding om de ingezette weg aangescherpt te vervolgen. Concreet betekent dat nog meer samenwerking en afstemming met andere diensten, zoals politie, OM, Belastingdienst met Taskforce-RIEC als verbindende partij, voor een eenduidig communicatiegeluid in onze regio. Structureel en planmatig communiceren met oog voor kansen op het gebied van communicatie, waarbij communicatiemiddelen zoveel mogelijk dichtbij inwoners en lokaal worden ingezet. De communicatie steekt daarbij in op de veilige samenleving die we met zijn allen willen waarborgen.  

Focus

Het gaat dus niet per se om meer communiceren over ondermijning. Voorop staat gericht informeren van inwoners naar aanleiding van acties of insteken op het herkennen van signalen. Daaraan gekoppeld ligt de focus op het melden van signalen, vooral waar en hoe dat kan en uitleggen wat er met een melding gebeurt. Die inzet moet er toe leiden dat bij vervolgonderzoek zichtbaar is dat meer mensen op de hoogte zijn én meer mensen durven melden.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie