Nieuwe marktvisie voor Centrum Helmond

Vrijdag 9 november 2018

In overleg met vele betrokken partijen is er een nieuwe marktvisie voor het centrum van Helmond opgesteld. De nieuwe marktvisie is één van de uitwerkingen van het Centrumperspectief.

.

In de marktvisie komt naar voren dat de weekmarkt in het hart van de stad blijft, en dat de vaste uitwijklocaties hier vlakbij moeten zijn. In de marktvisie staat ook beschreven hoe de markt beter kan functioneren. Op 27 november wordt de marktvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De marktvisie is te raadplegen via www.helmond.nl/jouwcentrum.

Weekmarkt blijft in het hart van de stad: Markt & Ameidewal

Uit het onderzoek naar de nieuwe marktvisie komt de Markt /Ameidewal als beste locatie voor de vaste weekmarkt. Hiervoor zijn verschillende alternatieve locaties bekeken op o.a. de beschikbare ruimte, de bereikbaarheid, de ‘synergie’ met andere centrumfuncties en het toekomstperspectief. Als overlooplocatie wordt de Koninginnewal en op termijn mogelijk de Watermolenwal benut. De visie komt overeen met de wens in het Centrumperspectief om de weekmarkt op de Markt te behouden, wel in afstemming met de vaste gebruikers van het centrum, zoals winkels, horeca en bewoners. De aansluiting van de weekmarkt op het kruispunt Markt/ Ameidewal wordt verbeterd, zodat er één aantrekkelijke doorloop en zichtlijn ontstaat. Ook wordt meer groen aan de pleinen toegevoegd.

Uitwijklocaties op Koninginnewal(len) en Watermolenwal

De markt moet een paar keer per jaar uitwijken voor de kermis en evenementen, zoals de schaatsbaan. De marktvisie gaat uit van een uitwijklocatie zo dicht mogelijk bij de vaste locatie. Zo blijft er synergie met de centrumfuncties én kan samenwerking gezocht worden met de evenementen die er plaatsvinden. De Koninginnewal gecombineerd met een groot deel van de Ameidewal (opstelling zomerkermis 2018) is een aantrekkelijke optie. Daarnaast kan de Watermolenwal worden benut, zodra er een herinrichting heeft plaatsgevonden.

Uitwerken sfeergebieden

In de marktvisie staat nog niet wie, waar komt te staan. Dat moet uitgewerkt worden aan de hand van de zogenaamde sfeergebieden die worden geïntroduceerd in de marktvisie. Hierbij wordt de beleving van de consument centraal gesteld: ontmoeten, beleven, proeven en kopen. De daadwerkelijke invulling van deze sfeergebieden en de opstelling daarin van de marktkramen wordt in samenspraak gedaan met alle belangengroepen. Eerst wordt met de marktadviescommissie gekeken naar de gewenste branchering per sfeergebied. Dat leidt tot een nieuw brancheringsplan. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de opgave om meer groen in de stad te hebben en het optimaliseren van de verkeerssituatie (bereikbaarheid en parkeren). Vervolgens wordt per sfeergebied het feitelijke inrichtingsplan gemaakt. Daarvoor gaat de gemeente per sfeergebied in gesprek met de belanghebbenden, waaronder de marktkooplieden, (horeca)ondernemers en omwonenden.

Meer aandacht voor samenwerking en promotie

Om de weekmarkt beter economisch te laten functioneren zullen de marktkooplieden de zaterdagmarkt actiever gaan promoten. Ook wordt actiever de samenwerking gezocht met betrokken belanghebbenden. Daarnaast is in de marktvisie de aanbeveling opgenomen om vernieuwing en nieuw ondernemerschap te stimuleren. In samenspraak met de marktadviescommissie worden hierop acties ontwikkeld.

Vaststelling marktvisie

De nieuwe marktvisie is door Seinpost Adviesbureau opgesteld in opdracht van de gemeente Helmond. Bij de marktvisie is een uitvoeringsprogramma met acties opgesteld. Indien de marktvisie in de gemeenteraadsvergadering van 27 november wordt vastgesteld is het de bedoeling dat deze acties begin 2019 in gang worden gezet.