Gemeente Helmond opent ondernemersloket

Donderdag 19 maart 2020

De coronacrisis heeft ook grote impact op het bedrijfsleven. Veel medewerkers zitten ziek thuis, evenementen gaan niet door en het maatschappelijk leven ligt voor een groot deel stil. Bent u als ondernemer getroffen door deze crisis en zoekt u naar antwoorden op uw vragen? Dan kunt u terecht bij het ondernemersloket.

Ondernemersloket

Heeft u ondernemersvragen n.a.v. de coronacrisis? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met ons via telefoonnummer 14 0492. U kunt ook rechtstreeks bellen met één van de accountmanagers economie. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Manuel Martinez - industrie, kantoren en bedrijventerreinen
Telefoonnummer 06 51 66 57 85
E-mail m.martinez@helmond.nl

Adil Marra – Centrum, wijkwinkelcentra, horeca & detailhandel
Telefoonnummer 06 37 11 52 46 
E-mail a.marra@helmond.nl

Ellen van Schijndel – starters, kleine ondernemers, zzp’ers
Telefoonnummer 06 42 19 56 56
E-mail e.van.schijndel@helmond.nl

Het ondernemersloket is ook bereikbaar via het e-mailadres: accountmanagement@helmond.nl.

Crisismaatregelen Helmond: start crisisloket en uitstel voor gemeentelijke belastingen

Het coronavirus raakt niet alleen de gezondheid en welzijn van burgers. De door het kabinet ingestelde maatregelen om het virus te bestrijden hebben ook ingrijpende gevolgen voor vele ondernemers. Vanwege de grote economische impact start de gemeente Helmond per 19 maart een ondernemersloket. Alle ondernemers uit Helmond kunnen hier terecht met hun aan de coronacrisis gerelateerde vragen. Daarnaast toont de gemeente coulance in de termijnen voor het betalen van de gemeentelijke belastingen.

Het sluiten van alle horecagelegenheden. Het wegvallen van werk voor grote en kleine ondernemers. Geen evenementen voor een langere periode. En het verdwijnen van opdrachten voor ZZP‘ers. Stuk voor stuk gevolgen van de coronacrisis.

Ondernemersloket

De gemeente Helmond en diverse belangenverenigingen zien in dat de nog lopende crisis grote effecten gaat hebben op de economie, ook in onze stad. Vanwege het belang van goede informatievoorziening en krachtige ondersteuning wordt daarom vanaf donderdag 19 maart een ondernemersloket geopend voor alle ondernemers.

Alle Helmondse ondernemers kunnen bij dit ondernemersloket terecht met vragen. Er wordt ondersteund bij vragen over de gevolgen voor de onderneming en over de maatregelen die zowel landelijk als lokaal genomen worden om ondernemers te helpen. Indien nodig wordt er een bezoek gebracht aan het bedrijf (met in achtneming van de RIVM richtlijnen) en worden vragen persoonlijk afgehandeld. Zo wordt er gewezen op alle landelijke maatregelen en mogelijkheden, en hoe deze te vinden. Ook worden er sinds vorige week extra gesprekken met alle ondernemerscollectieven gevoerd om de continue wijzigende situatie te monitoren en ondernemers waar mogelijk te ondersteunen.

Wethouder Serge van de Brug (Economie) vindt het loket een belangrijke en eigenlijk onontkoombare maatregel. “De effecten van deze crisis komen hard aan. Als gemeente staan we zij aan zij met de ondernemers in Helmond, zij vormen de economische basis van de stad. Waar dat binnen onze mogelijkheden ligt willen we er alles aan doen deze mensen te helpen om zo goed mogelijk door deze enorm moeilijke periode heen te komen.”

Lokale lasten

Om de ondernemers tegemoet te komen is er een aantal lokale maatregelen genomen die de ondernemers direct in de liquiditeitspositie kunnen ontlasten.

Uitstel gemeentelijke belastingen

  • Voor de gemeentelijke heffingen is uitstel van betaling mogelijk gemaakt.
  • Er worden geen (dwang)invorderingsmaatregelen zoals aanmaningen en dwangbevelen verstuurd. Als een ondernemer dan niet aan de betalingstermijn kan voldoen, heeft dat dus geen consequenties. Dit geldt voor alle reeds verstuurde aanslagen van gemeentelijke belasting: OZB, rioolheffing en evt. reinigingsrecht voor afvalinzameling, marktgelden, toeristen-, precario- en reclamebelasting.
  • Nieuwe aanslagen van precario- en reclamebelasting die gepland waren voor juni worden in ieder geval uitgesteld tot na de zomer.

Tegemoetkoming bij legeskosten

  • Bij een verplaatsing van een reeds vergund evenement waarvoor een nieuwe datum wordt gevonden brengt de gemeente geen dubbele legeskosten in rekening.
  • Reeds betaalde leges voor evenementen die geen doorgang hebben kunnen vinden, worden terugbetaald aan de organisatie.

Van de Brug: “We zien dat het in gevaar komen van de liquiditeit op dit moment het belangrijkste probleem voor ondernemers is. Met deze concrete maatregelen doen we als gemeente dat wat we op dit moment kunnen doen om de komende periode iets draaglijker te maken. De zorgen over het nu persé moeten betalen van belastingen nemen we zo weg.”

Opschorting huur gemeentelijke panden en ruimtes

De gemeente Helmond heeft besloten om de huur van gemeentelijke panden en ruimtes (niet-woningen) tijdelijk op te schorten. Hiermee wil de gemeente huurders meer lucht geven. Opschorten van de huur betekent niet dat de huur wordt kwijtgescholden. De huur zal op een later moment alsnog moeten worden betaald. De gemeente werkt momenteel uit wanneer dat precies is en op welke manier. Zodra dit duidelijk is, worden de huurders hierover afzonderlijk geïnformeerd.

Maatregelen voor Helmondse organisaties en verenigingen

Alle eetgelegenheden, horeca, wijkhuizen, sportclubs, scoutings en culturele instellingen zijn verplicht dicht, in ieder geval tot en met 28 april 2020. Daaronder bevindt zich ook een groep ondernemers in de getroffen sectoren die huurder of erfpachter zijn van een gemeentelijk pand of perceel. De inkomsten van de gebruikers van deze accommodaties nemen af, maar de kosten lopen grotendeels door. De gemeente Helmond neemt verschillende maatregelen om getroffen organisaties en verenigingen tegemoet te komen, onder andere door het openen van een ondernemersloket, het betalen van de gemeentelijke belastingen in termijnen en een aantal lokale maatregelen die ondernemers direct in de liquiditeitspositie kunnen ontlasten. Het opschorten van de huur voor gemeentelijk vastgoed is hier nu aan toegevoegd.

Samenwerkingen

De accountmanagers van het Ondernemersloket staan ook in nauwe verbinding met Centrummanagent, Wijkmanagement, Stichting Bedrijventerreinen Helmond, horecaverenigingen en overige branche- en ondernemersverenigingen om zo adequaat mogelijk informatie en ondersteuning te bieden aan alle ondernemers in de stad. Samen met hen worden de ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden en mogelijk aanvullende acties uitgewerkt als de situatie daar om vraagt.

Wethouder Erik de Vries (centrum en horeca): “Sinds het uitbreken van de crisis heb ik dagelijks contact met het Centrummanagement en de horecaondernemers in het centrum. We houden de lijntjes kort en stemmen dagelijks de actualiteiten met elkaar af. Het ondernemersloket is een volgende stap in de ondersteuning die we vanuit de gemeente kunnen bieden om door deze moeilijke tijd heen te komen.”

De accountmanagers van het Ondernemersloket staan ook in nauwe verbinding met Centrummanagent, Wijkmanagement, Stichting Bedrijventerreinen Helmond, horecaverenigingen en overige branche- en ondernemersverenigingen om zo adequaat mogelijk informatie en ondersteuning te bieden aan alle ondernemers in de stad. Samen met hen worden de ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden en mogelijk aanvullende acties uitgewerkt als de situatie daar om vraagt.

Landelijke steunmaatregelen

Op 17 maart heeft de Rijksoverheid een uitgebreid pakket steunmaatregelen aangekondigd. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u terecht bij onze accountmanagers Economie. U kunt telefonisch contact opnemen via 14 0492. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de steunmaatregelen. 

Meer informatie

Foto: PressVisuals

Uw Reactie
Uw Reactie