• Inwoner
  • Actueel
  • Bekendmakingen
  • Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid wijzigingsplan “Centrum II – Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat”

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid wijzigingsplan “Centrum II – Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van het wijzigingsplan “Centrum II – Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat”. Deze waarden bedragen maximaal 54 dB ten gevolge van het Oostende.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen ca. 30 appartementen zoals deze worden geprojecteerd in het wijzigingsplan “Centrum II – Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat”.

Inzage plan

Met ingang van 29 augustus 2019 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan:

College van burgemeester en wethouders
p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950
5700 AZ Helmond onder vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder WP Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat.

Mondelinge zienswijzen kunt u op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch doorgeven door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

Uw Reactie
Uw Reactie