• Inwoner
  • Actueel
  • Bekendmakingen
  • Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid bestemmingsplan “Molenbunders I - Herziening Hortsedijk 54, 54A en 56”

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid bestemmingsplan “Molenbunders I - Herziening Hortsedijk 54, 54A en 56”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn een hogere waarde voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan “Molenbunders I - Herziening Hortsedijk 54, 54A en 56”. Deze waarde bedraagt 59 dB ten gevolge van de Hortsedijk.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen 2 bedrijfswoningen zoals deze worden geprojecteerd in het bestemmingsplan “Molenbunders I - Herziening Hortsedijk 54, 54A en 56”.

Inzage plan

Met ingang van 29 augustus 2019 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan:
College van burgemeester en wethouders
p/a Team Expertise en Ontwerpen
Postbus 950,
5700 AZ Helmond onder vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP Herz. Hortsedijk 54, 54A en 56.

Mondelinge zienswijzen kunt u op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch doorgeven door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

Uw Reactie
Uw Reactie