Verkeersbesluiten

Sommige verkeersmaatregelen vragen om officiële verkeersbesluiten. Dit is zo geregeld in de Wegenverkeerswet uit 1994.

Artikel 15
1. De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.
2. Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure Verkeersbesluit

Alle verkeersbesluiten die de Gemeente Helmond neemt worden gepubliceerd op de Informatiepagina in de Traverse en op de website. Ook liggen de verkeersbesluiten gedurende de bezwarentermijn in de Stadswinkel ter inzage.

Bezwaar en Beroep

Indien u bezwaren heeft tegen een verkeersbesluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. De termijn voor het indie­nen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Het bezwaar­schrift kunt u sturen naar:
Gemeente Helmond
Afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning
Postbus 950
5700 AZ HELMOND

U kunt het bezwaarschrift ook elektronisch indienen. Klik hier voor meer informatie.

Op dit moment liggen de volgende verkeersbesluiten ter inzage:

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de heer E. de Haan telefoonnr. 0492-587585. 

Uw Reactie
Uw Reactie