Ontwerpbestemmingsplan Molenbunders I – Hortsedijk 54, 54A, 56

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan ‘Molenbunders I – Hortsedijk 54, 54A, 56’ met ingang van 29 augustus 2019 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het voorliggende bestemmingsplan maakt de nieuwbouw van twee bedrijfswoningen en een bijbehorend bedrijfsgebouw planologisch-juridisch mogelijk, ter vervanging van de bestaande (bedrijfs)bebouwing.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1700BP180147-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar:

De gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen
Postbus 950, 5700 AZ Helmond
Onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan ‘Molenbunders I – Hortsedijk 54, 54A, 56’.

Mondelinge zienswijzen kunt u op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch doorgeven door te bellen naar telefoonnummer (0492) 702602.

Uw Reactie
Uw Reactie