Bekendmakingen

Gedeeltelijke intrekking voorkeursrecht plangebied centrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij bij besluit van 23 januari 2018, op grond van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de aanwijzing in het kader van deze wet voor de gronden, kadastraal bekend gemeente Helmond sectie I nummers 194 en 195, gelegen in het plangebied Centrum, hebben ingetrokken.

Gemeentebladen

Sinds 1 januari 2014 maakt de gemeente haar regels elektronisch bekend via de landelijke website van Overheid.nl.

Bekendmakingen 2018

In de overige bekendmakingen vindt u de ingediende en verleende evenementenvergunningen, kapmeldingen, standplaatsvergunningen, enz.

Informatiepagina's 2018

In 2018 verschijnt iedere woensdag een informatiepagina van de gemeente in weekkrant De Traverse. In dezelfde week wordt op vrijdag dit ook geplaatst door weekkrant De Loop.

Ontwerp Programma Geluid 2018 -2023

Het college heeft op 26 juni 2018 ingestemd met het ‘ontwerp Programma Geluid 2018-2023’. Hierin staat het geluidbeleid en de samenhang met andere beleidsvelden binnen onze gemeente. Denk daarbij aan gezondheid, wonen, natuur en mobiliteit. Ook ziet u de acties voor de komende vijf jaar die de gemeente Helmond en andere partijen gaan nemen. Door de uitvoering van het ontwerp Programma Geluid beogen we een passend geluidniveau te behouden en waar het kan te verbeteren.

Onttrekking aan het openbaar verkeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 juli 2018 ingevolge de bepalingen van de Wegenwet heeft besloten tot onttrekking aan de openbaarheid van het binnenterrein aan de Heistraat en twee parkeerplaatsen aan de Blinkertsestraat.

Verkeersbesluiten

Sommige verkeersmaatregelen vragen om officiële verkeersbesluiten. Dit is zo geregeld in de Wegenverkeerswet uit 1994.