Bekendmakingen

Onttrekking aan het openbaar verkeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 februari 2019 ingevolge de bepalingen van de Wegenwet heeft besloten tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het naamloze, doodlopende pad (gedeeltelijk verhard) gelegen op de Automotive Campus, parallel aan de Europaweg.

Bekendmakingen 2019

In de overige bekendmakingen vindt u de ingediende en verleende evenementenvergunningen, kapmeldingen, standplaatsvergunningen, enz.

Informatiepagina's 2019

In 2019 verschijnt iedere woensdag een informatiepagina van de gemeente in weekkrant De Traverse. In dezelfde week wordt op vrijdag dit ook geplaatst door weekkrant De Loop.

Gemeentebladen

Sinds 1 januari 2014 maakt de gemeente haar regels elektronisch bekend via de landelijke website van Overheid.nl.

Programma Geluid 2018 -2023

Op 9 oktober 2018 heeft het College het Programma Geluid 2018 – 2023 vastgesteld. Hierin staat het geluidbeleid en de samenhang met andere beleidsvelden binnen onze gemeente. Denk daarbij aan gezondheid, wonen, natuur en mobiliteit. Ook ziet u de acties voor de komende vijf jaar die de gemeente Helmond en andere partijen gaan nemen. Door de uitvoering van het Programma Geluid beogen we een passend geluidniveau te behouden en waar het kan te verbeteren.

Verkeersbesluiten

Sommige verkeersmaatregelen vragen om officiële verkeersbesluiten. Dit is zo geregeld in de Wegenverkeerswet uit 1994.