Maatregelen opvang en onderwijs

Op deze pagina vindt u informatie over de genomen maatregelen voor opvang en onderwijs in verband met de coronacrisis.

Update 19 mei

Het gaat goed met de bestrijding van het coronavirus, waardoor het onderwijs stap voor stap open kan. Hieronder de aanpassing van de maatregelen zoals aangekondigd door het kabinet op dinsdag 19 mei:

 • Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.
 • Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.
 • Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.
  • De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.
  • Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).
 • Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Update 6 mei

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er stapsgewijs wel meer ruimte.

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Het kabinet heeft daarom de volgende besluiten genomen:

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.
 • Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het voortgezet onderwijs weer open gaat per 1 juni. De manier waarop wordt nog verder uitgewerkt.
 • Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vanaf 15 juni weer examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om, wanneer de tijd zover is, het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.

Voorgaande update

Van 16 maart tot 11 mei zijn alle scholen en de kinderopvang gesloten in verband met de coronacrisis. Per 11 mei mogen leerlingen van de basisschool en het speciaal (basis)onderwijs weer naar school. De Helmondse scholen maken daarover nog afspraken op maat. Uitgangspunt daarbij is dat basisschoolleerlingen de helft van de tijd naar school gaan, en leerlingen van speciaal onderwijs de volledige tijd. Vanaf 11 mei gaan kinderopvang en buitenschoolse opvang weer helemaal open. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Tot 11 mei kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen én kinderen in kwetsbare situaties opvang krijgen. De gemeente Helmond en de Helmondse scholen en kinderopvangorganisaties hebben afspraken gemaakt over de opvang van deze kinderen.

Opvang en noodopvang

Kinderen met ouders in cruciale beroepen worden tot 11 mei opgevangen door hun eigen school of opvanglocatie. Scholen en opvanglocaties werken hierin goed samen, zodat kinderen zoveel mogelijk in de eigen buurt terecht kunnen. Ook ouders die in de nacht opvang nodig hebben, óf die nog niet aangesloten zijn bij een opvanglocatie, kunnen gebruik maken van speciaal hiervoor aangewezen noodopvanglocaties. Eén van die opvanglocaties, Vestein in Brandevoort, heeft daarbij ook een regionale functie voor kinderen uit de gemeenten Deurne en Laarbeek.

 • Wilt u weten of u als ouder/verzorgende werkt in één van de cruciale beroepen? Bekijk dan hier de lijst met cruciale beroepsgroepen op de website van de Rijksoverheid. Deze lijst wordt door de scholen en opvangorganisaties in Helmond gebruikt om te beoordelen of zij een kind kunnen opvangen.
 • Werkt u in één van de cruciale beroepen, en heeft u daarom opvang voor uw kind nodig? Neem dan contact op met uw eigen school of opvangorganisatie. Zij bekijken of ze de opvang zelf kunnen regelen. Als dat niet lukt, hebben zij contact met andere scholen en opvanglocaties om de opvang toch te regelen.
 • Werkt u in één van de cruciale beroepen, en heeft u daardoor opvang in de nacht nodig of op tijden waarop uw eigen opvang gesloten is? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Spring Kinderopvang, via telefoonnummer 088 - 2088 300. Zij coördineren de nachtopvang, zijn op de hoogte van de beschikbare mogelijkheden in Helmond en verwijzen u door naar een opvanglocatie die plek heeft, en die zo dicht mogelijk bij u in de buurt gevestigd is.
 • Bent u nog niet aangesloten bij een opvangorganisatie maar heeft u wél opvang nodig omdat u in een cruciaal beroep werkt? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Spring Kinderopvang, via telefoonnummer 088 - 2088 300. Zij coördineren de noodopvang namens alle opvangorganisaties in Helmond, en verwijzen u door naar een opvanglocatie die plek heeft, en die zo dicht mogelijk bij u in de buurt gevestigd is.

Noodopvang in de meivakantie

Op maandag 20 april start voor veel Helmondse scholen de meivakantie. Dat is overigens niet voor álle scholen zo; sommige scholen beginnen een weekje later en gaan ook een week langer door. In de meivakantie zijn de scholen gesloten, en is er dus geen noodopvang op school mogelijk. Heeft u in de meivakantie tóch noodopvang voor uw kind nodig omdat u of uw partner in een cruciaal beroep werkt? Dan kunt u terecht bij een kinderopvangorganisatie bij u in de buurt die open is voor noodopvang. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw eigen school of opvangorganisatie, of bij de klantenservice van Spring Kinderopvang, via het telefoonnummer 088 – 2088 300.

Kwetsbare kinderen

Voor sommige kinderen en jongeren is de situatie op dit moment extra moeilijk, omdat er thuis grote problemen kunnen ontstaan nu opvang en/of onderwijs zijn weggevallen. Denk hierbij aan kinderen met (gedrags-)problemen, of kinderen in een kwetsbare thuissituatie in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Ook voor deze kinderen is er noodopvang. De Helmondse scholen, opvangorganisaties, jeugdzorgorganisaties hebben samen met de gemeentelijke gezins- en jongerencoaches in beeld gebracht om welke kinderen het gaat. Deze kinderen kunnen opgevangen worden bij de scholen en instellingen waar ze normaal al naar toe gaan. Daarnaast is er regelmatig met deze gezinnen – door kinderopvang, school, door een gezins- of jongerencoach of door jeugdhulp om vinger aan de pols te houden.

 • Heeft u een vraag over de opvang van kwetsbare kinderen, of wilt u uw zorgen over een bepaalde situatie delen? Neemt u dan contact op met de frontoffice van de gezins- en jongerencoaches via 14 0492, keuze 2.
 • Kinderen die op zoek zijn naar een luisterend oor, kunnen altijd terecht bij de Kindertelefoon, gratis en anoniem via 0800 – 0432 of via de chat op de site www.kindertelefoon.nl

Onderwijs op afstand

Het onderwijs op afstand is door alle Helmondse scholen geregeld. Zij doen dat elk op hun eigen manier, passend bij hun eigen onderwijsaanbod én bij hun kinderen. Goede voorbeelden stemmen zij onderling af, en daar waar het nodig is om kinderen te voorzien van laptops of tablets, zijn er extra mogelijkheden in het leven geroepen. Zo heeft de gemeente Helmond extra geld beschikbaar gesteld voor het aanvragen van een laptop bij de Stichting Leergeld. Kinderen die vallen in de doelgroep minima (inkomen huishouden onder 120% bijstandsnorm), én die de laptop nodig hebben om onderwijs op afstand te kunnen volgen, kunnen een aanvraag doen bij de Stichting Leergeld. Daarnaast heeft minister Slob 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanschaf van laptops. Schoolbesturen konden hiervoor een aanvraag indienen bij SIVON. Daar waar er vervolgens tóch nog extra laptops nodig zijn, heeft Brainport Development aangeboden om te zoeken naar mogelijkheden om de scholen hierbij te helpen.

 • Heeft u als ouder of verzorgende vragen over het onderwijs op afstand? Neem dan contact op met de school van uw kind.
 • Op de website van het Samenwerkingsverband Helmond Peelland zijn bovendien veel tips en informatie te vinden voor zowel ouders als professionals over onderwijs op afstand.

Leerlingenvervoer

Ook het leerlingenvervoer is in de periode van 16 maart tot 11 mei alleen mogelijk voor kinderen van ouders in vitale beroepen.

Heeft u als ouder of verzorgende vragen over het leerlingenvervoer van uw kind? Dan kunt u contact opnemen met het KCC van de gemeente Helmond via telefoonnummer 14 0492, keuze 2. U kunt dan vragen naar de afdeling leerlingenvervoer. Het KCC is iedere werkdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. 

Uw Reactie
Uw Reactie