Auditcomité

Het Auditcomité (AC) doet het onderzoek van de jaarrekening en jaarverslag voor de raad en doet aanbevelingen aan de raad om de jaarrekening al dan niet goed te keuren. Het Auditcomité verzorgt verder namens de raad de aansturing van en toezicht op de accountant. Het AC is o.a. belast met: het aanwijzen van de accountant, het voeren van met de accountant, bespreken van het controleprotocol en het vaststellen ervan, beoordelen van de accountant, bespreken van de boardletter van de accountant, verstrekken van opdrachten aan de accountant namens de raad, e.d.
Het AC geeft advies over de aanstelling van de leden van de rekenkamer.

Daarnaast heeft het AC een rol bij de afstemming van de inzet van de verschillende controle-instrumenten. Hierbij gaat het om afstemming en communicatie tussen accountant, gemeenteraad, rekenkamer, college en ambtelijk management over uit te voeren onderzoeken, onderzoekprogramma’s, bevindingen en rapportages.

Het Auditcomité bestaat uit 5 raadsleden en een burgercommissielid. Voorzitter is dhr. P. Vervoort (CDA). de andere leden zijn  mevrouw J.M.G. Spierings-van Deursen (Lokaal sterk) en de heren S. van de Brug (VVD), M. Chahim (PvdA), M. Selten (D66) en J.K. van der Zanden (50PLUS).