Presidium

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad, de waarnemend voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. Ook de griffier is in elke vergadering van het presidium aanwezig. Daarnaast kan een commissievoorzitter die zelf geen fractievoorzitter is, aansluiten bij het gedeelte van de presidiumvergadering dat gaat over het vaststellen van de agenda's van de komende raadsvergadering en commissievergaderingen.

Het presidium heeft de volgende taken:
a. de zorg voor de voorlopige agendering van de vergaderingen van de raad;
b. het bespreken van de dagelijkse gang van zaken in commissies en raad;
c. de zorg voor een goede onderlinge afstemming;
d. het bespreken van de algemene gang van zaken in de raad en het bespreken van zaken van vertrouwelijke aard.

De vergaderingen van het presidium vinden in beslotenheid plaats, tenzij de voorzitter op verzoek van een of meerdere leden besluit tot het houden van een openbare vergadering.

Terug naar commissies

secretaris
Dhr. mr. J.P.T.M. Jaspers ( Griffier )