Raadsvoorstellen

Documentdatum 07-11-2000
Bestuursorgaan Gemeenteraad
Documentsoort Raadsvoorstellen
Samenvatting

2000 BIJLAGE van de notulen van Nr. 211

de gemeenteraad van Helmond

Onderwerp: Heimond, 27 oktober 2000

aankoop grond met opstallen van de heer

M.P.G.Manders, de heer J.P.C.Manders en

mevrouw M.J.P. Manders

Aan de gemeenteraad,

Met de heer M.P.G. Manders, Hogezydeweg 21, 5756 PL Vlierden, de heer J.P.C. Manders,

Kesselaar 12, 5757 AW Liessel en mevrouw M.J.P. Manders, Molenakkers 8, 5761 BT Bakel is

overeenstemming bereikt - uiteraard onder voorbehoud van uw bekrachtiging - omtrent aankoop van

grond met opstallen, gelegen aan Heitveldweg 9 te Helmond.

De gemeente dient over de aan te kopen grond met opstallen te kunnen beschikken voor de

realisering van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant.

De prijs waarvoor en de voorwaarden waaronder tot deze aankoop kan worden overgegaan, achten

wij aanvaardbaar.

In verband hiermede stellen wij u voor tot deze aankoop te besluiten overeenkomstig bijgevoegd

concept-besluit.

Het advies van de commissie stedelijke ontwikkeling zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden

gelegd.

Burgemeester en wethouders van Heimond,

De burgemeester,

Mr. W.J.B.M. van Eik.

De secretaris,

Mr. A.C.J.M. de Kroon.

CONCEPT-BESLUIT

Bijlage nr. 211

De raad der gemeente Helmond;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2000, bijlage nr. 21 l;

Gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

B E S L U 1 T:

Aan te kopen van de heer M.P.G. Manders de heer J.P.C. Manders en mevrouw M.J.P. Manders, het

perceel kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie Z nr. 526, groot 63.40 hectare, met daarop een

traditionele boerderij met afhangen, garagelberging en drie opslagruimten, gelegen aan Heitveldweg

9, voor de koopsom van f. 1.080.000,-- in totaal, waarin begrepen zijn alle schadeloosstellingen enlof

vergoedingen welke in geval van onteigening verschuldigd zouden zijn.

Deze aankoop wordt overigens aangegaan onder de voorwaarden enlof bepalingen zoals verlemd in

de aan deze transactie ten grondslagliggende overeenkomst.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 november 2000.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

De secretaris,