Voorbeeld van een machtiging

Machtiging

Ondergetekende: ____________________

Adres:____________________

Woonplaats:____________________

machtigt hierbij:

Naam: ____________________

Adres: ____________________

Woonplaats: ____________________ namens hem / haar* een bezwaarschrift in te dienen tegen het besluit van de gemeente Helmond d.d.____________________en hem / haar* bij de behandeling tijdens de hoorzitting te vertegenwoordigen.

Handtekening volmachtgever: ____________________

Handtekening gemachtigde: ____________________

Datum: ____________________

* Invullen wat van toepassing is