Voorbeeld Bezwaarschrift

Aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond/ Burgemeester van de gemeente Helmond/ Gemeenteraad van de gemeente Helmond*
Postbus 950
5700AZ HELMOND
BEZWAARSCHRIFT
Geacht College,
Hierbij maak ik bezwaar tegen uw besluit van datum, kenmerk: nummer/kenmerk van het besluit, waarbij u (hier omschrijft u waartoe besloten is, bijvoorbeeld: ____________________, waarbij u bijstand heeft afgewezen /waarbij een bouwvergunning is verleend aan____________________).
Ik kan mij niet verenigen met uw besluit, omdat____________________ (hier omschrijft u kort en zakelijk waarom u het niet eens bent met het besluit. Zo mogelijk voert u bewijzen aan of overlegt u een verklaring van een deskundige, zoals een medisch specialist).
Redenen waarom ik u verzoek dit bezwaar gegrond te verklaren en te beslissen dat____________________(hier omschrijft u wat u vindt dat beslist moet worden,_____U kunt deze zin eventueel ook weglaten).
Hoogachtend,
(handtekening)
dhr/mw Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer

* Invullen wat van toepassing is